ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกัมปนาท ศรีเชื้อผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสานิตย์ โลหะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษบ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
3นายชูชาติ พอจิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้ออำนวยการกลุ่มอำนวยการ0899540396
4นางจันทนา ขัตติโยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
5นางพัทธ์ธีรา ตุ้ยเต็มวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผูอำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
6นายคำรณ กิ่งแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
7นางสาวกัลยา สุรีย์ศึกษานิเทศก์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายบูรชาติ ศิริเป็งศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นายเจนพนธ์ จันทร์เชื้อศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายสุกิจ มาปงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0812359288
11นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม รายงานและประเมินผล0931362929
12นายพิเชษฐ์ สุดใจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการร.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ0932549681
13นางชีวารัตน์ ปรารมภ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0903208279
14นางสาวชมัยพร แก้วสุทธินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ0811112809
15นางแสงหล้า สุดใจนักวิชาการศึกษา --หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
16นางปรียา สำลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการศึกษา)หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
17นางดวงฤดี อุปนันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
18นางสาวเยาวเรศ ดอกบัวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., ค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
19นางวิมลพรรณ เวทมนต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6
20นางปณิดา เสนนันตานิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ.,น.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
21นางสาววาสนา ธรรมชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาษาอังกฤษ)หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5
22นางนภาพร แสนบ่อนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ, ค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
23นางกาญจนา เทียมแสนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,ค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
24นายสมเดช ชัยมงคลพันธุ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.ศูนย์/เครือข่าย อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 5
25นางสรวงสุดา เสนากูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.ศูนย์/เครือข่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางเบ็ญจมาศ มณเทียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ,น.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
27นางนิตยา วรรณรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯอ.1 ระดับ 5
28นางสาวมณฑารพ กาศเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศฯ และกลุ่มสาระภาษาไทย0931324079
29นายมานะ กาศโอสถศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ, กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 7ศึกษานิเทศก์ 7
30นางมณีพร หนิ้วบุรุษนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าพนักงานธุรการ 5
31นางกาญจนา มีมากนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษก.ศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหาร สพท.0837602517
32นางรุ่งณัฏฐินี พิมพ์ภัทรโชคนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ. บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
33นายชิดชน ชากฤษนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่0857178458
34นางนงค์นุช ศรีโพธิ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์ สพป.แพร่ เขต 2
35นางสาวธัญวรรณ ก๋าทุ่งนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี/การเงิน0908939415
36นางสุวิชญา นาเหมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จบำนาญข้าราชการ/เบิกค่าเช่าบ้าน/ค่าสาธารณูปโภค/ล่วงเวลา0869206313
37นายประเสริฐ ดอนคงลูกจ้างประจำ มศ.3บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
38นายบรรหยัด อินทร์แก้วลูกจ้างประจำ ม.6บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)
39นายสุรชัย กินรลูกจ้างประจำ มศ.5บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง
40นายนิพนธ์ อึ้งตระกูลลูกจ้างประจำ มศ.3บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำ (พนักงานขับรถยนต์)ลูกจ้างประจำ(พนักงานขับรถยนต์)
41นายสมพงษ์ สิริเมฆสุธาลูกจ้างประจำ ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรงนักการภารโรง