ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819519661
2นายไพรสณฑ์ มะโนยานะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายกนก อยู่สิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบุริหารงานบุคคล ,กลุ่มนโยบายและแผน081-9504839
4นางเบญญพร โกสินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางสาวดรุณี ทิพย์รักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-1862665
6นายเสน่ห์ ศรีเทพนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน086-9108194
7นายอาทิตย์ พัฒนสารินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-8823426
8นางสาวอรัญญา แสนปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานจัดสรรอัตรากำลัง089-4330628
9นายพงษ์เดชน์ เศรษฐนิฐิกุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
10นางนิตยา กันทาสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ. ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานเลขานุการ086-1164209
11นางปนัดดา อุทัศน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงนโยบายและแผน081-9525239
12นางสุภาภรณ์ สมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9518639
13นางวันเพ็ญ แสงสายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --บธ.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5
14นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล
15นางพณิดา ทองประไพไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายพิพัฒน์ ใจภักดีไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯคุณธรรม0846768468
17นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0947422226
18นางสาวกนิษกานต์ พันธุ์เลิศเมธีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางฉัตรชนก ตันมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร0979188620
20นายกรัณฑ์ สมจิตต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางกัญญณัฐ ศรีวิชัยศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
22นางกันยารัตน์ เกยงค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ086-1871359
23นางช่อผกา จันทร์แก้วนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-9552116
24นางดาเรศ พิมลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-8552898
25นางศิริวรรณ อินทร์ปรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ089-6320107
26นางอัมพร คำแปนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-5551580
27นางโสภา เครือแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานนโยบายและแผน
28นางสาวพัชรา วงศ์อารินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางสาวพยอม แสนปัญญานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที089-2641873
30นางสาวสุนทรียา กำกอบนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง086-1157105
31นางสาธิดา โพธิกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล089-8535080
32นางเกตุแก้ว เสียงดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-1887154
33นางสาวจารุวรรณ ชิโนทัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. , ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ089-7558460
34นางขวัญเรือน ยะกะจายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคศ.บ..วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผล084-3784258
35นางสาวกิ่งกาญจน์ มังกรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-4732991
36นางนงนุช จุฬามณีนักวิชาการศึกษา --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางรุ่งนภา จันทร์ดงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน0946012935
38นางพัทธ์ธีรา คำพับนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
39นางเพ็ญศรี ชัยรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชการศึกษา08 5256 5343
40นางจรรมณี เฮงห่อนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชการศึกษานักวิชการศึกษา
41นางรัชนี ข้ามสามเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ086-1797013
42นางเมธิรา ปิ่นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ084-0426759
43นางภัทรรัฏฐ์ ภิญโญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
44นางสุนีย์ ปงลังกาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธูรการ081-9806039
45นางบุษยา ใจบุญทาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล081-9525269
46นางประทุม เสาะใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ089-2653728
47นางสมร แก้วธรรมานุกูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ
48นางสาวปัทมาภรณฺ์ มะโนสีลานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร