ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอุดม สายโทผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวเกศวดี เจริญชัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. อำนวยการ055481125
3นางสาวสุภาวดี พาพิมพ์นักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลธุรการ
4นางสาวนันทนา เปี้ยจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
5นางวรินสินี เชื้อสิริธัญญ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
6นางวิไลวัลย์ ศรีน่วมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษประถมศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ055-481125 ต่อ 101
7นายวงศกรกุญช์ มากทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์055-481125 ต่อ 21
8นางพรจิรา ใจชั้นกลางนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการจัดการทั่วไป,วิชาชีพครูผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ติดตาม รายงาน การปฏิบัติงานของกลุ่มนโยบายและแผน0979242137
9นางสาวจุฑามาส พงษ์โนรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
10นางสาวประภาศิริ คำอินทร์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นายกิตติธัช เกตุภูเขียวไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการ055481125ต่อ102
12นายจงกล ยาท้วมศึกษานิเทศก์ --การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นางสาวพัชรินทร์ อินเถื่อนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายวัชรพัฒน์ กลิ่นลอยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นายวิษณุกร อมฤกษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
16นางสุมณฑกานต์ ดวงตาดำนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ055-481125 ต่อ 106
17นางสาวพิทย์ฐาพร แย้มมูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
18นางรัตติยาภรณ์ ยิ่งยวดนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางผ่องพรรณ กลิ่นอุบลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
20นางณัฐกานต์ แก้วดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการการจัดการทั่วไป,วิชาชีพครูวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี
21นายประพันธ์ คืนประคองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการการจัดการทั่วไป,วิชาชีพครูวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ055-481125 ต่อ 103
22นางสาวนงลักษณ์ กองอังกาบนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23นางสุจิตรา มุ้งตุ้ยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางสาวศศิวิมล นาคปิ่นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นายเอกลักษณ์ พิมพ์รอดนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน
26นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามรายงานและประเมินผล-
27นางสาวศศิธร เตชาวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการการจัดการทั่วไป,วิชาชีพครูวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติด0848137567
28นางทิพย์วรรณ ประดับลายเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
29นางสาวศิริวรรณ เพชรสีโชติเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการ
30นางสาวพิมพ์ทอง มาซิวเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ
31นางศิรินทร ทองขุนด่าน การประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
32นายเอกพจน์ อ่องดาไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
33นางสาวจันทรัตน์ คำจีนลูกจ้างชั่วคราว --วิทยาการคอมพิวเตอร์บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
34นางสาวอาริตา สาวะดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
35นายพัฒนพงษ์ มีมาลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน
36นายปรีดา มาชัยสิทธิ์ การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว
37นายกรกิจ สีสมุดคำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
38นายจิระศักดิ์ หอมขะ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
39นางวิไลลักษณ์ ปะทิเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ055-481125 ต่อ 117
40นายบุญเยี่ยม คำไวย์ บริการงานทั่วไป อำนวยการลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างชั่วคราว