ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัชชัย ทับทิมอ่อนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0817657081
2นายเชษฐ์ ไทยปิยะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน0892726903
3นายนิรัติ โปร่งแสงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0955720429
4ว่าที่พ.ต. สมชาย อินทร์ขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0862039785
5นางชะเรียม ชัยทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0898563536
6นางจรรยา มีทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0803463259
7นางสาวละออ วันจิ๋วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0956341085
8นางสาวดอกไม้ จิ๋วปานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0810422513
9นายพงษ์ศักดิ์ ฉายบ้านใหม่นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0817857295
10นางเรียม แดงหน่ายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819539852
11นางสุนันทา รักพงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0819735209
12นางณัฐพัชร์ โรจน์ปัญญากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0864406809
13นางศิรินันทร์ ศรีพุทธโชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0896404023
14นางสาวเสาวพิศ อุ่นพันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0819726336
15นายคำรณ จวนอาจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0882782087
16นายจำเนียร จันทะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0924479315
17นางอารีลักษณ์ พัฒนะโภไคยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
18นางสุดจิตร เข็มเพ็ชรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0862068022
19นางสุพิชชา คืนประคองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
20นายอัครเดช แก้วบุญมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
21นางสาวกรรณิกา กาไหล่ทองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
22นายพิชัยณรงค์ ศุภอนันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0852699043
23นายวิเนต จันทร์วิจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
24นางสายฝน นุ่มเมืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0898571572
25นางจีระประภา บุญประจงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0929144193
26นางสาลี่ สุปินะนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0648180899
27นางสาวพัชรินทร์ ไชยนิลวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0898597978
28นางสาวกานต์พิชชา เรือนคำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0807798995
29นางยุพา เหมือนภักตร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0871968226
30นางแสงเดือน สุขเกตุนิติกร ชำนาญการศศ.บ./นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติกร0898579674
31นายสกุล นาพันธ์นิติกร ชำนาญการคบวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0864208815
32นางดิศรา พรมโตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0817868193
33นางสุกัญญา หอมอ่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0944298293
34นางวัชรา คำภู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0818550815
35นางสาวพิชญ์ณัฏฐ์ คณารักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0843360526
36นางจันทร์ธิรา วงษ์วรรณานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0616563845
37นายสมบูรณ์ วันยะนาพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0812848059
38นางไพรินทร์ สกุลโพนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0818877750
39นายยุทธศักดิ์ เนตรจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0878382975
40นางรุจีวัลย์ แพฟื้นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0862095462
41นางพิสมัย สุขศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0848125373
42นางกนกพร ทาเหล็กนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0931347604
43นางเพ็ญศรี เขียวเกษมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
44นางศรีอัมพร ทองอ่วมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
45นางวันชาติ พงษ์พิชิตเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
46นายฤทธี อุ่นเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
47นางสาวสุพัตรา ศิษย์ปู่ทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0969828223
48นางศิรินทร์นภา แย้งจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0871771200
49นางลาวัณย์ โฆวาสินธุ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์055817760
50นางพัทธนันท์ อินทิมเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
51นางนพเก้า วรรณสิมลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
52นายเลิศ แปลงดีลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
53นางสุชาดา วงษ์วัฒน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
54นายเอกรินทร์ จันทานนท์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
55นายอภิวัฒน์ ดวงสุภาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
56นายสายันต์ นุชศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
57นายจตุพล ปาละวงศ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
58นายศรายุทธ พุฒิชัยลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
59นายหอม แก้วเปี้ยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการกลุ่มอำนวยการ