ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 35
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประจักษ์ สีหราชผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ./ทษ.ม./กจ.ด.การจัดการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35095-5952656
2นายจิรวัฒน์ ปัญญารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์/ กลุ่มอำนวยการ0857143593
3นางศรีจันทรัตน์ กันทะวังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ,ศษ.ม., ปร.ดผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับ ดูแล งานในกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 0996177068
4นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ., น.บ., ป.วค., ป.บัณฑิต, ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารงานสำนักงาน086-6582716
5นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ (การบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0817001167
6นายบัณฑูรย์ ธิแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.รัฐศาสตร์, ศศ.ม.เศรษฐศาสตร์การเมืองผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล0856152926
7นางอุดม ถาวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศบ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ติดตามงานกลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มเทคโนโลยีฯ0843783038
8นายโกศล สินธุบุญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ., ศศ.ม., ป.บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ควบคุม ดูแลกลุมส่งเสริมฯ0817462243
9นางมัณฑณา ลิ้มตระกูลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับ ติดตาม ดูแลงานหน่วยตรวจสอบภายใน095-6865929
10นางสาวลดาวัลย์ ขุมคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษแนะแนวหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา081-3666300
11นางสาวพิชญา คำปันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ค.ม.ธุรกิจศึกษา, วัดผลการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา0830317882
12นายชนินทร์ วรรณมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา081-1803000
13นายปุณยากร เหล่าวัฒนพงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการศษ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), คอ.ม.(เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ086-9514654
14นางสาวอังค์ริสา รัตนกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ ศศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ081-5959941
15นางสาวสุวลี สาคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ., ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0847006601
16นางดาววรรณ สินธุบุญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ. วิทยาศาสตร์บัญฑิตหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ089-5551822
17นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0818814895
18นางสาววาสนา บุญมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.เคมี, กศ.ม.วิทยาศาสตร์ศึกษาเคมีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรฯ , งานประกันคุณภาพการศึกษา095-5539954
19นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ085-7170833
20นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุตินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร081-7844778
21นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.,ศศ.บ.,ศษ.บ., รป.ม.,กศ.ม.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรฯ , งานเลขานุการ ก.ต.ป.น.089-9621940
22นางสาวพลอยไพลิน นิลกรรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.พลศึกษา, กศ.ม.พลศึกษา,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา,งานนิเทศ ติดตามฯ ,ศูนย์พัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสุขศึกษาฯ089-7590456
23นางชนัดดา ทิพย์เลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.ภาษาอังกฤษ/ ศษ.ม.หลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ, ส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมฯ085-4156193
24นางกรุณา ศิริฤกษ์อุดมพรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษนศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการสรรหาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู081-9873457
25นางสาวนลินา เลาสูงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน สพม. เขต 35095-6364910
26นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา), ร.ม.(รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์083-7622223
27นายมนตรี นันไชยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการคอ.บ., รบ., วท.ม.(เทคโนโลยีฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานระบบข้อมูลบริหารบุคคล0882945266
28นางสาวอริญา วงศ์ชัยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา), วท.ม.(IIT)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ สพม. 35083-6059648
29นางชมพูนุท ต๊ะแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ., บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี, ระบบ GFMIS/ ค่าเช่าบ้าน086-6215122
30นางสาวกาญจนา อุ่นจันตานักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ของข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานราชการ085-6179018
31นางศศิธร บุญชุมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.(บริหารธุรกิจ), บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุและการบริหารทรัพย์สิน089-7582606
32นางวัชรี สิทธิวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-6727377
33นางบุปผา อริยะสมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรา089-4348988
34นางภิญญาพัชญ์ พรหมอินทร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนเงินเดือน, ระบบจ่ายตรงเงินเดือน, บัญชีถือจ่ายข้าราชการ063-5899790
35นางชญาดา โนตาปิงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเรื่องย้าย บรรจุ แต่งตั้ง089-7016715
36นายกิตติศักดิ์ นวลจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(รัฐศาสตร์), รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกศจ., เลื่อนระดับบุคลากร, อัตรากำลัง0992946415
37นายณัฐวัชร อุ่ยเจริญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.(ภูมิศาสตร์), รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประว้ติบุคคล096-8601735
38นายสนั่น สายนุวงศ์นิติกร ปฏิบัติการคบ., นบ., รม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยบุคลากร085-5472129
39นายชวพล แก้วศิริพันธ์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ., น.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ086-9143928
40นางสาวฐารดี วงศ์ษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ., บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานรับนักเรียน และงานทุนการศึกษา0935564593
41นางวราภรณ์ เชื้อน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ นบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สถานศึกษาพระราชทาน,นักเรียนพระราชทาน084-3636306
42นางสาววศินี วนรัตน์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานยาเสพติดในสถานศึกษา, งานนักเรียนเรียนร่วม081-9213920
43นางรุ่งทิวา ธีระตระกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน, งานแนะแนว089-7591798
44นายลัญจกร ผลวัฒนะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ, วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ กิจการนักเรียน089-8534302
45นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี), บธม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน089-9539307
46นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ งานลงทะเบียนรับหนังสือ0861989148
47นางสาวระพีพันธ์ กันธิมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ/ งานวิทยฐานะ/ งานทะเบียนประวัติ0979206259
48นางนิธิวดี วีเกตเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ, งานเลขานุการสหวิทยาเขต083-2055066
49นางวิรัทญา ศิริวังเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ, ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา , งาน ฉก.ชน , งานธุรการ097-9180464
50นายวรวิทย์ คำดีเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสบธม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ร.ร.ในสังกัด สพม. เขต 35081-7642341
51นายสุทัศชัย จันโทพนักงานราชการ --ศศ.บ./ ป.บัณฑิต, กศม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลโปรแกรม P-Obec / เว็บกลุ่ม0932584949
52นายรณชัย พิชิตสันต์พนักงานราชการ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเทคโนโลยี งานพัฒนาบุคลากร080-5005697
53นางสาวมุขระวี ฆบูชาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ออกเช็ค / รับเงินประกันสัญญาโรงเรียน088-4159036
54นางสาวอำพิกา เชื้อคำลือลูกจ้างชั่วคราว --บช.บ.(บัญชีบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ ธุรการ
55นางสาวบุษยา ฟองสมลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0952408889
56นางสาวศศิกมล ก๋าหล้าลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(จิตวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0816414654
57นายศรพิชัย ศรีสมยศลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับ-ส่ง หนังสือราชการ , งานเอกสารภายในกลุ่ม083-0378091
58นายสุวรรณ กาวิละลูกจ้างประจำ --ศษ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการไปช่วยราชการ ร.ร.เวียงตาลพิทยาคม0899985504
59นายประสิทธิ์ ธรรมใจลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ084-6128504
60นายณรงค์ สีตาบุตรลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการงานซ่อมบำรุงรถยนต์ / ขับรถรับ- ส่งบุคลากรไปราชการ0904347350
61นายพงษ์อมร ปันปวงลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.การจัดการทั่วไปขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถตู้093-2461093
62นายอาดูล นาระกิจลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป, ส่งหนังสือ, ขับรถ ดูแลอาคารสถานที่0892634193
63นางสาวจุฑามาศ วงศ์ชัยบุตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานแม่บ้าน ดูแลอาคารสถานที่ห้องประชุม0844938401
64นายสะเอี่ยม ศรีสุทธะลูกจ้างชั่วคราว --ป.ว.ช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานตบแต่งสวน ดูแลต้นไม้ ดอกไม้และภูมิทัศน์ของ สพม. เขต 35097-3058128
65นายเมธี คำปลิวลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย