ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมบูรณ์ สันชุมภูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ./กศม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารจัดการ089 - 8548735
2นายชนินทร์ บุญมีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ., ป.บัณฑิต(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ089-5589254
3นายปกรณ์ จีราพันธุ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศการศึกษา เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน ให้ได้มาตรฐาน081-7067828
4นายสุเทพ ทับบำรุงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ087-9920717
5นางอัมพวัน ปิวศิลป์ศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและค่าใช้สอย083-5653435
6นางเนตรชนก ธรรมกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล062 - 1801899
7นายธีรศักดิ์ สืบสุตินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารจัดการ ควบคุม ดูแลบุคลากรในกลุ่มนโยบายและแผน081-8812723
8นางวรี สุขรักษานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน081-1111202
9นางสาวบุรณี ภักดีณรงค์ศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน/ งานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศ084-5459262
10นางสาวปรียาดา ติ๊บตึงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ./ ศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้้นฐาน0902419653
11นางกนิษฐา สวยสดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางทานตะวัน มะโนพงศ์พันธ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ./กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-9564047
13นายนภสินธุ์ รินนานนท์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายคฑาวุธ แข็งแรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ./ คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา081-2876925
15นางกัลยา มีเมืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป086-1872415
16นางโชติกา ใจเฉียบนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์/ กีฬาส่วนราชการ (งานสร้างเครือข่าย)/งานสวัสดิการข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา081-9503656
17นางรุ่งทิพย์ จิณาจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-8844110
18นางรุ่งทิพย์ ถ้ำทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบ.ธ.บ. (การบัญชี)/ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชีถือจ่ายเงินเดือน089-8818180
19นางสาวบุญทิวา บุญเพ็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง และพัฒนาบุคลากร092 - 1835246
20นางสาวนุชจิรา ผ่านภพนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสรยาภรณ์097 - 9525647
21นางธารทิพย์ ชัยมูลชื่นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ/รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง089-9552539
22นางสาวจริยา ขัดแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร/วิทยะฐานะ081-7836714
23นางอัมพร มั่งมูลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ศ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางอัตรากำลัง และกำหนดตำแหน่ง089-8524159
24นายนพดล ด้วงธิวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0826945429
25นางสาวสุดากานต์ ไชยรุ่งเรืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ/บช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0866549706
26นางพยอม รัตนอภิรักษ์กุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ/ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0918563349
27นางสุวาริณี ตันวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน085-6951488
28นางขวัญใจ ชะเอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.(การศึกษาปฐมวัย)/ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา093 - 2213064
29นางวราภรณ์ พานธงรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ(การเงินและการธนาคาร)./ ศษ.บ(มัธยม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน098 - 7826440
30นางสาวเกศสุดา ศรีใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา089-8540888
31นางไพลิน ศิลปชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ./ ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา085-4496145
32นางสาวเสาวรีย์ ศรีจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0952544844
33นางสาวพลอยชมพู วงศ์อินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศษ.บ. (การแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา087-1728909
34นางสาวศศิภา บุญเรืองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0843781522
35นางเบญจวรรณ ปันดีเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0817468367
36นางปุณณาภัชญ์ อินปราเจ้าพนักงานพัสดุ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0861981254
37นางศิริจันทร์ ธงไชยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุีรการ(หน้าห้อง)088-4148031
38นางรุ่งกานต์ สีเหลืองลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ บริการ รับเอกสารราชการ08931378187
39นางสาวภัคภิญญา จอมวิญญาณ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ บริการ รับ - ส่งเอกสารราชการ งานวารสาร สพป.ลำปาง เขต 3083-4763034
40นางสาวกนกพร ฐิติพันธ์ธนกุลลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ บริการ รับเอกสารราชการ0894334764
41นายอภิชาติ เป็นพวกลูกจ้างชั่วคราว --บช.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0821920363
42นางสาวเฉลิมขวัญ เหลี่ยมวานิชลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0640471992
43นางกนกวรรณ อวดกล้าลูกจ้างชั่วคราว --บริหารรัฐกิจบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ0899555216
44นางสาวสุภาพร วรรณารักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ และงานพัฒนาบุคลากร080 - 6792578
45นางภาณิณี ใจธรรมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ089-5533650
46นายอิสระ ดีมากลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานโสตทัศนูปกรณ์080 - 8530074
47นายเอกพงษ์ แต้มคล่องลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการลูกเสือ093 - 2433826
48นายสมบูรณ์ ใจวงศ์ษาลูกจ้างประจำ --(ม.6)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์087-1791256
49นายนคร สุขพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ085-7210921
50นายอำพร จานแก้วลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานอาคารสถานที่0899501616
51นายปรีชา แต้มคล่องลูกจ้างชั่วคราว --(ม.6)บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานรักษาความปลอดภัย085-7096151