ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประพันธ์ รินพลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0-5428-4791-2 ต่อ 107
3นายพรชัย จันทะสารรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์054284791-2
4นายทวีศักดิ์ วงศ์บาตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ค.บ. ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มนโยบายและแผน0-5428-4791-2 ต่อ 106
5นายบุญส่ง กิ่งก้ำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0-5428-4791-2 ต่อ 103
6นายเดชะ ธีระตระกูลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0-5428-2000
7นายไพโรจน์ วิเศษรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล,กลุ่มพัฒนา054584791-2 ต่อ 108
8นางปาณิศา คมนัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม0540284791-1 ต่อ 107
9นางชุลี ตันทานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม0-54284812
10นางวันเพ็ญ วงศ์สถานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลรกน.ผอ.กลุ่ม054-284791 ต่อ 108
11นางวัชรา แสงเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนอำนวยการ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม0 5428 2000
12นางผ่องศรี ง้าวกาเขียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอำนวยการ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม054-284791 ต่อ 103
13นางสาวรุ่งเรือง ชูเจริญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีอำนวยการ กำกับ ดูแล เจ้าหน้าที่ในกลุ่ม0 5428 4791 ต่อ 108
14นางสาวนวลจันทร์ สันวรรณศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0816893037
15นายวรวัช ธรรมวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายบงกช ใจกล้าศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางสาวพิลาวรรณ หอระดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการึค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงาน DLTV0540284791-1 ต่อ 107
18นางสาวปิยรัตน์ มังคลัษเฐียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวพิลาวรรณ หอระดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการึค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นายอนุเทพ ชาประดิษฐ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0540284791-1 ต่อ 107
21นางพรพนา ขันย่าเป้านักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานเขต0 5428 4791 ต่อ 106
22นางปราณี สุขสันต์วิไลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการหน้าห้อง0 5428 4791 ต่อ 106
23นางนิภาภัทร ตาวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเลขานุการการประชุม0 5428 4791 ต่อ 106
24นายสาคร วลัยพรอนันต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาข้นพื้นฐาน054-284791 ต่อ 103
25นางคณิศร อินปินตานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 5428 4791 ต่อ 103
26นางสาวพัสสิร์ญา แสงเมืองเปียงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0 5428 4791 ต่อ 101
27นางรุ่งนภา สายสุธนาวิชญ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน054 284791-2
28นางสาวสุมาลี หวังรุ่งโรจน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน,ประจำปี0 5428 4791 ต่อ 104
29นางสาวจารุณี สุระจินดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ054-284791 ต่อ 108
30นางสาวสุภาพร ชาตะโชตินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร054-284791 ต่อ 108
31นางสาวจุฑาพร หลีแก้วเครือนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ,ศศ.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง054-284791 ต่อ 108
32นางพิชชาภา ชุมศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง054 284791-2 ต่อ 108
33นางอัมพร ปัญญาเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ054 284791-2
34นางสาวศิรดา ไข่มุขเลิศฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง054-284791 ต่อ 108
35นางระเบียบ สุยะชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง054-284791 ต่อ 108
36นางนงเยาว์ กันทวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ0 5428 4791 ต่อ 108
37นางสุปราณี อินต๊ะวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผน0-5428-2000, 08-9854-3715
38นางดวงจันทร์ สลีวงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0 5428 2000
39นางภิรญา ธีระวุฒิพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ,งบประมาณ0 5428 2000
40นางสาวจิรดา เขื่อนสุวงค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผลและรายงาน054282000
41นางเพียงใจ จันทิมานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.,ปวค.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ0 5428 2000
42นางรักษ์สุดา คำดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการพิเศษ054-284791 ต่อ 103
43นางเกษณี ชำนาญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนนักเรียน+ช่วยงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ0 5428 4791 ต่อ 103
44นางสายขวัญ แยบคายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานติดต่อประสานงาน0 5428 4791 ต่อ 103
45นางรัชฎาภรณ์ ปงจันตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาความโปร่งใส0 5428 4791 ต่อ 103
46นางพรรณพัชร พรมเพ็ชรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน054-284791 ต่อ 103
47นางโสภา สุภาสอนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน054-284791 ต่อ 103
48นางรุ่งทิวา แก้วพรมงามนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0 5428 4791
49นางลัดดาวรรณ สุขจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ0 5428 4791 ต่อ 104
50นายเจริญชัย วัทธศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ0 5428 4791 ต่อ 106
51นางพัทธ์ธีรา วัฒนาโสภาพรรณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ0 5428 4791 ต่อ 108
52นางเทียมใจ เรือนสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ054-284791 ต่อ 103
53นางพรพิมล วิบูลย์มาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ0 5428 4791 ต่อ 107
54นางสุภาภรณ์ ศรีนวลฟูต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ0 5428 4791 ต่อ 107
55นายพงษ์พันธุ์ พรมพ้าวเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนไอซีที0 5428 4791 ต่อ 116 ,087 7897680
56นางสาวอำไพ อุณหเลขจิตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เขียนเช็คสั่งจ่าย,และโอนเงินผ่านธนาคาร0 5428 4791 ต่อ 107
57นางชื่นใจ สอนสมบูรณ์เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0 5428 4791 ต่อ 104
58นางรัตนาภรณ์ คำเป๊กลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ0 5428 4791-2 ต่อ 106
59นายไกสร ฟองทาลูกจ้างประจำ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ0 5428 4791 ต่อ 106
60นายสมยศ สิงห์ทอนลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0 5428 4791 ต่อ 106
61นายสนิท พุทธสอนลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.30 5428 4791 ต่อ 106
62นายถนอม ทองนันไชยลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.30 5428 4791 ต่อ 106
63นายประจักษ์ คำเมืองลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40 5428 4791 ต่อ 106
64นายวิวัฒน์ วัฒนาอภิรักษ์ลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.30 5428 4791 ต่อ 106
65นายพันธ์ ปินตาแก้วลูกจ้างประจำ --ม.6บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า ช.40 5428 4791 ต่อ 106