ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเจริญชัย กิตติพีรเดชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0815944338
3นายสมเกียรติ ปงจันตารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล0812891811
4นายสมคิด ธรรมสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ / ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0812874285
5นายประสิทธิ์ พรมศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนโยบายและแผน0898545682
6นางวรางคณา ไชยเรือนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมฯ
7นางสาวศิรินารถ หมูเทพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0818859757
8นางอรพิณ กองคำบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0811694664
9นางชีวพร สุริยศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0818817150
10นางวัลยา ปุกมณีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0894357432
11นายนรินทร์ สกุณานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0818852608
12นางสาวอัญชลี โทกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามฯ
13นางพวงผกา ทนันไชยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามฯ
14นางจารุวรรณ สายคำฟูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0897597975
15นางเขมจิรา เศวตรัตนเสถียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามฯ
16นางสาววิมล ปวนปันวงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการปร.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา0832082733
17นายนพดล ถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามฯ
18นางศรีจันทร์ ทรายใจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามฯ
19นายเอกฐสิทธิ์ กอบคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา
20นางสาววัชรี แหล่มตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรและการสอน0891112976
21นางกัลยา มีเมืองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
22นางรุ่งนภา เครือคำหล่อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการร.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0861802745
23นายธนพัฒน์ ชุนณวงษ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
24นางอาทิตยา กิมาคมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0898525065
25นางดวงจันทร์ คำเครือนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
26นางทิพวรรณ์ เรืองประเสริฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางสาวปริญญา ไชยวรรณนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ./ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0814724367
28นางกัญญาพัชร์ สุขประชาพันธุ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0814720641
29นางสุนทรี โพธิ์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
30นางพิมพ์พร สิทธิวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0850328420
31นางลำดวน เปล่งแสงทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0846107958
32นางสาวปิยธิดา แผ่นคำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
33นางสาวแววดาว นันทวงศ์นิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0821917556
34นางพวงสร้อย ณรงค์ธุวพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มนโยบายและแผน0861793565
35นางสมศรี ต้นโนนเชียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0871777861
36นายเสรี เสมพูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0811793961
37นางอารีวรรณ ประสานนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ./ศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0856204136
38นางกุลชรี ปัญจวิวัฒน์กุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810243383
39นางสาวจารุภา ไชยวิเศษนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0813664322
40นางผุสดี ยอดเรือนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางอรัญญา นาคะปรีชานักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0896316736
42นางวันเพ็ญ เมฆบังวันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0871881625
43นางกนกทิพย์ ศรีคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0892655236
44นางศิริเพ็ญ แก้วในนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0819519011
45นางสุภาณี ฟังอารมณ์พนักงานราชการ --บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนพนักงานบันทึกข้อมูล0894326722
46นางสาววิไลพร พิจอมบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0852144056
47นางธิดารัตน์ บุตรเพ็งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0841751560
48นางขวัญฤดี แสนอินทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0864315449
49นางสถิตย์ ใจกล้าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0869174700
50นางจรรยา คำโพธิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0867291837
51นางสุปราณี กิ่งก้ำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0850326019
52นางกรรณิกา เปี้ยปลูกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0869228305
53นางยุพยงค์ พรหมมูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานพบ.ช.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0892627291
54นางปนัดดา โปชัยคุปต์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0818815794
55นายสมบัติ ชมภูทวีปลูกจ้างประจำ ม.6บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
56นายรุ่งภูวัชร์ วงศ์ษาลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
57นายไสว สูตรเลขลูกจ้างประจำ --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับเครื่องกลขนาดกลางนักการภารโรง
58นายอินจันทร์ สมศรีลูกจ้างประจำ --ม.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานขับรถพนักงานขับรถ
59นางจันจิรา องอาจลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พนักงานบัญชีพนักงานบริการ
60นายณรงค์ คำเป็กลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรง(ช่างไม้4)นักการภารโรง
61นายสุริยา อุดหมอลูกจ้างประจำ --ป.4ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักการภารโรง (ช่างไม้ 4)นักการภารโรง
62นายบริสุทธิ์ อิ่นทาลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่วยราชการ-
63นายสมพร จิตมั่นลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0815949135
64นายอรรถพร เถิ้มแก้วลูกจ้างประจำ --ม.ศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ
65นายจีรวัฒน์ อุดหมอลูกจ้างชั่วคราว --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานขับรถ
66นายสวิง หน่อวงศ์ลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง (ช่างไม้ 4)นักการภารโรง
67นางสังเวียร เดชะวงค์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.3นักการภารโรง นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานทำความสะอาด
68นางบุญมาก เครือระยาลูกจ้างชั่วคราว --ป.6นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาดนักการภารโรง
69นายสมชาย ครุธนาคพนักงานราชการ --ค.บ.บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพนักงาน ICT0818877797
70นายเกรียงศักดิ์ มีเพียรลูกจ้างประจำ --ป.6บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพนักงานบริการยามยาม
71นางศริธร สายวุฒิกุลลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานบริการด้านเอกสาร