ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุรเชษฐ์ พละเอ็นผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานการจัดการศึกษา053-980351 ต่อ 102
2นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล ติดตาม กลุ่มนโยบายและแผน0-5359-1339 ต่อ 106
3นายบรรเลง ส่งบุญธรรมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ติดตาม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5398-0351-2
4นายชาลี ตังเยาว์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแล ติดตาม กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล0-5359-1339 ต่อ 124
5นางปริศนา โสภาบุญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวค.,รป.บ.(บริหารรัฐกิจ)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับดูแล งานกลุ่มอำนวยการ053-980351-2 ต่อ 102
6นางสาวจันทร์เทพ จันทร์ต๊ะพงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ ปวค.,บช.บ. (การบัญชี)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำและชั่วคราว053-591353 ต่อ 117
7นางรุ่งทิพย์ ทาวดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ. , ศศ.บ.,บธ.บ.,ศษ.ม.(จิตวิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกำดับดูแล บริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล053-591353 ต่อ 101
8นายยุกตดม โมสูงเนินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับดูแลงานกลุ่มนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 122
9นางชลลดา สะอาดวงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.(ประถมศึกษา),ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับดูแล งานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา /งานการศึกษาภาคบังคับ053-591353 ต่อ 120
10นางเสาวนี ละอองเอี่ยมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.บ., บธบ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำดับดูแล งานกลุ่มตรวจสอบภายใน053-591353 ต่อ 104
11นางจีรพันธ์ เหลืองอร่ามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ (วัดผลการศึกษา).,กศม(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร/สาระคณิตศาสตร์053-591353 ต่อ 123
12นางสาวอัญชัญ ธรรมสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประเมินและวัดผล/สาระวิทยาศาสตร์053-591353 ต่อ 108
13นางกรัณฑา อัมพุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป),ศษ.ม (สถิติและการวิจัยทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย/งานนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา/สาระภาษาไทย053-591353 ต่อ 123
14นางสาวฉันทนา วงศ์ฝั้นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล/สาระคณิตศาสตร์053-591353 ต่อ 108
15นางสาวพรไพรินทร์ ติม้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.(สถิติประยุกต์),ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานก.ต.ป.น. , สาระปฐมวัย053-980351-2 ต่อ 123
16นางจิราพร ไกรพลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(หลักสูตรการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/สาระภาษาไทย/สาระการงานอาชีพฯ053-591353 ต่อ 118
17นางสุดาพร ธัญพิชชาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ภาไทย) , ค.ม.(หลักสูตรการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกำกับดูแล งานกลุ่มนิเทศ งานหลักสูตร /สาระสังคมศึกษา053-591353 ต่อ 123
18นางสาวชุลีกร ใหม่เขียวศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. (ประถมศึกษา) ศษ.ม.(คณิตศาสตร๋ การวัดและประเมินผลการศึกวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย และสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี/สาระการงานอาชีพฯ053-591353 ต่อ 118
19นางสาวชัญญภัค ณ น่านนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางสุกันดา สารแสงนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการปวส.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการควบคุมภายใน053-591353 ต่อ 123
21นางสาวเจตนา แก้วทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ. , รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ053-591353 ต่อ 122
22นางสาวพรรณวลี วงศ์อัจฉริยกุลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.(วิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์053-591353 ต่อ 101
23นายมิตรประชา จันทร์ดีนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิคส์053-980351-119
24นายนรวิชญ์ เหล่าวีระไชยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนศูนย์ ICT053-980351 ต่อ 108 และ 121
25นางสาวสุพิชญา ไชยเมืองดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี053-591353 ต่อ 117
26นางพัชรินทร์ วงศ์ชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบ.ธบ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินสวัสดิการ และเงินทดรองราชการ053-591353 ต่อ 117
27นางสาวนิภาพร ซุยหลวงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-5398-0351-2
28นางกาญจนา ต๊ะอุ่นนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์053-591353 ต่อ 117
29นางสาวสกาวเดือน ทาระนัดนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0-5359-1339 ต่อ 117
30นางสาวรพีพรรณ พงษ์กลางนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสาวศิริรัตน์ อินทะนัดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษปว.ค.,ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง053-591353 ต่อ 119
32นางสาวณัฐนันท์ เขียวธงนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานบธ.บ.การตลาด,รปศ.บริหารรัฐกิจ,รป.ม.รัฐศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางประภากร มายางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษา053-591353 ต่อ 119
34นางสาวหยาดพิรุณ ยะจอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล053-591353 ต่อ 119
35นางสาวฐิตารีย์ ดวงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานย้ายข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา053591353 ต่อ 119
36นางสุภาพ กุมาพันธ์นิติกร ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , น.บ. , ร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย053-591353 ต่อ 119
37นางประทุมพร หมัดสมันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล053-591353 ต่อ 121
38นายวีรวัฒน์ กัณทวีชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ.(จิตวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ053-980351-2
39นางดวงกมล ยงคงกระพันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรปศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน และการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก053-980351-2 ต่อ 121
40นายธนกร คำเฟื่องฟูนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน/กิจการพิเศษ053-591353 ต่อ 120
41นางกรรณิการ์ โพธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ศศ.บ.,ค.บ.(ประถมศึกษา), ศษ.ม (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน และกิจการพิเศษ053-591353 ต่อ 120
42นายปัณณทัต ชัยวินิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการร.ป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน053-980351-2 ต่อ 120
43นางสาววิลาวรรณ กองดานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ (บัญชี), น.บ./ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานการตรวจสอบภายใน053-591353 ต่อ 104
44นายเกียรติศักดิ์ ชมภูกาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0-5359-1339 ต่อ 108
45นางปาริชาติ สายคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ053-980351
46นางสาวชรินนา ทุมมากรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ(การจัดการทั่วไป) ,ปวส.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ053-591353 ต่อ 101
47นางสาวณัฐชากร วรรณภิระลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจ(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การตั้งเบิกเงินงบประมาณระบบ GFMIS/ล้างลูกหนี้เงินยืม053-591353 ต่อ 117
48ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดาภรณ์ พงษ์ตุ้ยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร053591353 ต่อ 119
49นางสมพร นาคคันธรลูกจ้างชั่วคราว --วทบ.(พืชศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอ.ก.ค.ศ./ธุรการ/งานอัตรากำลัง053-591353 ต่อ 119
50นางสาวชญานันท์ ไชยสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.(เทคโนโลยีการสื่อการการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน053-591353 ต่อ 121
51นางสาวธนวรรณ วิทนาลูกจ้างชั่วคราว --สังคมศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษาบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0869149361
52นางสาวณิชานนันท์ บุญทองลูกจ้างชั่วคราว --คบ. (ภาษาอังกฤษ)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ053-5980351 ต่อ 101
53นางชลธิชา วงศ์ฝั้นลูกจ้างชั่วคราว --วทบ. (พืชศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนช่วยปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน053-591353 ต่อ 121
54นางสาวสุภาภรณ์ โปธาวีลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การตลาด)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ09162937975
55นางสาวชนมน เทเสนาลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(การจัดการคอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริการ/รับเอกสาร053-591353 ต่อ 101
56นางจารุณีย์ กองตองกายลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริการ/งานเอกสาร053-591353 ต่อ 120
57นายพิทักษ์ มาลาจักรลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์053-591353 ต่อ 101
58นายเกรียงศักดิ์ แซ่ตันลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์053-591353 ต่อ 101
59นายวีระ สิทธิกานลูกจ้างชั่วคราว --ม.6นักการภารโรง อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร053-591353 ต่อ 101
60นางสาวทัศนวรรณ ฉางข้าวคำลูกจ้างชั่วคราว --ศศงบ. (จิตวิทยาการแนะแนว)บริการงานทั่วไป ตรวจสอบภายในงานสารบรรณกลุ่ม053-980351-2 ต่อ 124
61นายบุญส่ง แสงศรีไม่กำหนด --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคาร / พนักงานขับรถยนต์053-980351-2 ต่อ 101
62นายอนุชา ปารมีลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการณ์053-591353 ต่อ 101
63นางอำพร คำโฮ่งลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.(คหกรรมธุรกิจ)บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร053-591353 ต่อ 101
64นางสาวกัญญาภัค ใจเตี้ยลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลความเรียบร้อยอาคารสถานที่081-5949497
65นายส่ง ปัญญาวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาการณ์053-591353 ต่อ 101
66นางสาวพรพรรษา ดอกดวงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ ,รวบรวมเอกสารทางการเงิน053-591351 ต่อ 117