ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวีระ สุขทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษรปม.(รัฐประศาสนศาสตร์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 123,124
2นายชาติชาย กันการองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์053-003611-14 ต่อ 114,115,116
3นายสมภพ ทิพย์เวียงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ติดตาม ดูแล แนะนำ สถานศึกษาในเขตพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน053-003611-14 ต่อ 314
4นายบัณฑิต ชุนสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา),ศษ.ด.(การศึกษาเพื่อบริหารทรัพยากร)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 314
5นายพันท์ คำพรรษารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ053-003611-14 ต่อ 314
6นายเจตนา เมืองมูลศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน),ศษ.ด. (การบริการการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
7นางจอมขวัญ วิอุ่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป053-003612-14 ต่อ 113
8นายกนกศักดิ์ กระแสร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.(การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ053-003612-14 ต่อ 135,136
9นางสุชาดา เสนาะดนตรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล
10นางสาวอำไพ บุญสูงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหาร กศ.)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
11นางนิลวรรณ ศรีเรือนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 123,124
12นางสาวสุรีรัตน์ สิทธิวงค์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี/การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน053-003611-14 ต่อ 117
13นายพงษ์เทพ มนัสตรงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
14นายวิทยา ปิ่นกันทาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
15นางสุกัญญา เชื้ออินต๊ะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางนงคราญ ปัญญาสีห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้053-003611-14 ต่อ 241,242
17นายธนากร อาทะเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายสมชาย มาต๊ะพานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
19นางรพีพร เลาหกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
20นายณรงค์ ก๋องแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
21นายประสิทธิ์ กะตะศิลาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(วัดผลประเมินผล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
22นางอโนทัย กัญญสายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 241,242
23นางสาวดวงเดือน มูลกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 5300 3614 ต่อ 241,242
24นางสาวศรวณีย์ ชมชื่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป053-003612-14 ต่อ 113
25นางสุภัทตรา เพลียหาญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี),ค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป053-003612-14 ต่อ 113
26นางสุดารัตน์ กุลวรานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์053-003611-14 ต่อ 113
27นางยุคลทร ขากาดุกนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบัญชี053-003612-14 ต่อ 114,115,116
28นางอำพัน คาดคำฟูนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางมลพิลาศ ศรีประสาทนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงิน053-003611-14 ต่อ 114,115,116
30นางสุกัญญา วีระพันธุ์พิสิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา,ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงิน053-003612-14 ต่อ 114,115,116
31นางน้ำค้าง ทนันชัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์053-003612-14 ต่อ 114,115,116
32นางสาวพจนารถ มั่นคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ประวัติศาสตร์),ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง053-003611-14 ต่อ 132,133
33นายบวรวิชช์ สวัสดิวรานุกรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.(ภูมิศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ053-003611-14 ต่อ 132,133
34นางอุไรวรรณ สุขเกษมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ053-003611-14 ต่อ 132,133
35นางสาวศิริเพ็ญ ไชยทนุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร053-003611-14 ต่อ 132,133
36นางปุณยวี รื่นเริงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง053-003611-14 ต่อ 132,133
37นางสุชาดา จิโนเป็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(ภูมิศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง053-003611-14 ต่อ 132,133
38นางมธุรส ศิรินวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ053-003611-14 ต่อ 132,133
39นางจำเรียง ใจพิมพ์สว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นายเดชอนัน คุนุนิติกร เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
41นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ งานติดตาม0870660981
42นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธบ.(การบัญชี),ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ และงานติดตามฯ053-003611-14 ต่อ 135,136
43นางเกษรา สิริชูทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนช่วยราชการ สพป.ลำปาง เขต 20947100348
44นางรุ่งกานต์ หมื่นสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ053-003611-14 ต่อ 135,136
45นางทิพวรรณ ธรรมแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
46นางภัสพร จันทร์ผงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
47นางวารุณี วรรธนะภูตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 123,124
48นางภัทษร คำแหงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา),ศษ.ม.(บริการหารศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 123,124
49นางพนมรัก นันพนักนักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวส.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน053-003611-14 ต่อ 123,124
50นางพลอยพรรณ อุดมเดชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานประสาน053-003611-14 ต่อ 123,124
51นางสาวภัทรานิษฐ์ จิระโชติวัฒนานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
52นางนภาพร พจนสุนทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา053-003611-14 ต่อ 123,124
53นางสีดาวรรณ อยู่สุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ053-003611-14 ต่อ 241,242
54นางวัลยา ยะธะนะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0819527660
55นายสุชาติ บินมาอนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ053-003611-14 ต่อ 123,124
56นางสาวณัฐกฤตา ทองศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0 5300 3611-614 ต่อ 123,124
57นางน้ำทิพย์ ไชยองค์การเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงิน053-003611-14 ต่อ 114,115,116
58นายชูเกียรติ อุปวงศ์ศิลป์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.(ธุรกิจศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานการเงิน053-003611-14 ต่อ 114,115,116
59นางทิพวรรณ เจริญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานบัญชี053-003611-14 ต่อ 114,115,116
60นายชัยกฤต อินต๊ะซาวเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์053-003611-14 ต่อ 114,115,116
61นายสุกรีย์ ลังกาพินธุ์ลูกจ้างประจำ --รปศ.(รัฐประศาสนศาสตร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการและงานเอกสาร053-003611-14 ต่อ 113
62นายมนตรี ชัยวงศ์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์053-003611-14 ต่อ 113
63นายบุญทวี วังพฤกษ์ลูกจ้างประจำ --ป.กศ.สูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์053-003611-14 ต่อ 113
64นายวรรณชัย เตจ๊ะสารลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์053-003611-14 ต่อ 113
65นายสำราญ สิงห์โตวะนาลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์053-003611-14 ต่อ 113
66นายอรรณพ ขัดเรืองลูกจ้างประจำ --ปวท.นักการภารโรง อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่053-003611-14 ต่อ 113
67นายจักริน ใจตึงลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการบริการ/ดูแลอาคารสถานที่053-003611-14 ต่อ 113