ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 34
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสิทธิชัย มูลเขียนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.34053-112974-5 ต่อ 101, 089-8501984, 081-7536589
2นายเจดีย์ เดชพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ฟิสิกข์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา053-112974-5 ต่อ 102, 081-5688118
3นายณัฐกุล รุณผาบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.(ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา053-112974-5 ต่อ 106, 087-1122996
4นายพิษณุ พินิจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประวัติศาสตร์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์053-112974-5 ต่อ103, 084-1730126
5นางสาวนภัสชญา ชัยศรีพนักงานราชการ --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินทดลอง0628265391
6นายสายันต์ จันทร์เส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการรับผิดชอบงานดูแล ให้คำปรึกษา กลุ่มอำนวยการ094 7419179
7นางฉวีวรรณ ตุนาโป่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) บช.ม.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี งานงบประมาณ 086 5910566
8นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการจัดการ ศน.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ081 8818964
9นางวนิดา อุประกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา085 0366841
10นางศุญาฎา เชื่อมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0843788903
11นางสาวเณติมา สิทธิสงครามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไปบัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.งานป้องกันอุบัติภัย 2. งานกิจการนักเรียน 3. แนะแนว 4. ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา ประชาธิปไตย081-9504865
12นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี) ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานของหน่วยตรวจสอบภายในทุกกงาน081 2888266
13นางพัชราพร แก้วบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน084 3788830
14นางสาวสุภาพร ยศบุญเรืองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ (การจัดการทั่วไป) ศน.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์, งานเลขานุการ089 5616217
15นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089 1912319
16นางจีรนันท์ แก้วเรือนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ(การจัดการทั่วไป)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2. การจ่ายตรงเงินเดือน 3. การขอเพิ่มเงินตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น0897559242
17นางสาวอรอุมา แสนใชยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศน.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรุแต่งตั้ง089 8518677
18นางศิริพรรณ จันทร์เส็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล1.งานอัตรากำลัง086 9161849
19นายกิตินันท์ อินทรกำแหงนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ 089 7576050
20นางจีรฉัตร ศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน090 8911491
21นายวิโรจน์ มังกรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0911395345
22นางลินจง มากเพ็งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081 8939594
23นายเสน่ห์ กรแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคม)ศษ.ม(บริหาร)กศ.ด.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระสังคมศึกษา086 1812892
24นางสาวอรสา ดีทุ่งศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818744456
25นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษาพิเศษ, การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล เรียนรวม โรงเรียนวิถีพุทธ0845991216
26นายธัชกร สายทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) กศม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. งานนิทเศ ติดตามประเมินผลการศึกษา085 6556442
27นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการสอนภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลาศึกษาต่อ091 8516222
28นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(นาฏศิลป์) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อนวัตกรรมและเทคโนฯ ทางการศึกษา093 1401998
29นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์) กศม.(การสอนสังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มสาระ การงานพื้นฐานอาชีพฯ081 2896849
30นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษจิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล089 8541499
31นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.(ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร083 5682353
32นางฐิติพร ไขแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระภาษาไทย089 3988716
33นายศิริกร ปวงคำคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. (แนะแนว) ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ กลุ่มสาระภาษาไทย งานห้องสมุด093 2868375
34นางพรพิไลย คำติ๊บนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน 089 5557820
35นางวิลาวัลย์ ขันคำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน, ถือจ่าย053-112974-5 ต่อ 121, 084-3784194
36นางเสาวนีย์ เรือนแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา, งานโครงการพระราชดำริ, งานวิเทศสัมพันธ์, งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการ0817062425
37นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.งานการศึกษาตามอัธยาศัย 2. งานนโยบายและมาตรฐานการศึกษา 3. ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ฯ 4. ทุนการศึกษา080 6808180
38นางนางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประสานงาน0988298792
39นางณัฃฃา อินต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.ษ.(การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ, ประสานงาน
40นางชมชื่น สีใจเจริญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน083 0981432
41นายกฤษณะ หน้อยสุขพนักงานราชการ --ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิกส์061 3039391
42นางพิชยา หมวกทองพนักงานราชการ --ศศ.บ (พัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรุแต่งตั้ง081 0349671
43นางสาวนันธ์ชวัล เขตทองมากพนักงานราชการ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลระบบจ่ายตรงเงินเดือน093 9214748
44นายรัฐภูมิ รัศมีเวียงชัยลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(สถิติ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล1. กพ.7 2. รับรองเงินเดือน 3. เพิ่มวุฒิ083 8694967
45นางสาวบัวบูชา โพธิ์กันลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ (บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.พานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 2.ทะเบียนหลักฐานการศกึษา 3.งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน083 4118848
46นายณัฐวัฒน์ กันธิยะลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารสารบรรณ ธุรการ ICT0980762884
47นายวัฒนา ตาใจลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสารบรรณ ธุรการ0850702438
48นางกลิ่นร่ำ ยานะลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือสารบรรณกลาง0821878770
49นางสาวพลอยนภัส โชติวราธรรมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานด้านการเงิน (ผู้ช่วย)0813663993
50นางสาวมนัญยา อารีย์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0881427248
51นางสาวอรพรรณ ปัญญาแปงลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0828890968
52นางสาวเขมิกา ธนธำรงกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0897564453
53นายวศิน อิงอานลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนสารบรรณ ธุรการ0910786226
54นางสาวศรัญญา พุทธปวนลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.ลูกเสือ 2.วิเทศสัมพันธ์ 3.จ้างครูต่างชาติ083 2071512
55นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.โครงการพระราชดำริ 2.ป้องกันอุบัติภัยในร.ร. 3.การจัดการศึกษาเรียนร่วม080 1232588
56นางสาวธิดารัตน์ ภูคะเณรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในตรวจสอบใบสำคัญหลักฐานการจ่ายของ สพม.34 และสถานศึกษา0623937364
57นายณัฐวร วงค์มั่นลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0903184648,0882908854
58นายอดุลย์ ตั๋นเขียวลูกจ้างประจำ --ร.บ.(รัฐศาสตร์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้084 8091992
59นายนคร เรืองอ่อนลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0985356146
60นายกัมพล นันต๊ะภูมิลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0954460177
61นายวิชาญ ชัยชมภูลูกจ้างประจำ --ศน.ม. (รัฐศาสตร์การเมือง)บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล1. ธุรการกล่มบริหารงานบุคคล 2. งานดูแลลูกจ้างประจำ089 9990857
62นายกัญญารัตน์ พรคำลูกจ้างชั่วคราว --นบ.บริการงานทั่วไป อำนวยการสารบรรณ ธุรการ0628805421