ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.มัธยมศึกษา เขต 34
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสิทธิชัย มูลเขียนผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพม.34053-112974-5 ต่อ 101, 089-8501984, 081-7536589
2นายอวยชัย ศรีตระกูลรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ /ศษ.ม/กศ.ด./ บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มนโยบายและแผน0816815729
3นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0869111097
4นายเจดีย์ เดชพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ฟิสิกข์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา053-112974-5 ต่อ 102, 081-5688118
5นายณัฐกุล รุณผาบรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.(ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินฯ และกลุ่มอำนวยการ053-112974-5 ต่อ 106, 087-1122996
6นายพิษณุ พินิจรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประวัติศาสตร์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารดูแล กลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลฯ053-112974-5 ต่อ103, 084-1730126
7นางสาวนภัสชญา ชัยศรีพนักงานราชการ --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินทดลอง0628265391
8นายเสน่ห์ กรแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(สังคม)ศษ.ม(บริหาร)กศ.ด.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ086 1812892
9นายสายันต์ จันทร์เส็งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ094 7419179
10นางฉวีวรรณ ตุนาโป่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) บช.ม.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผองกลุ่มบริหารงานการเงินฯ 086 5910566
11นางวนิดา อุประกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา085 0366841
12นางสาวณัฎฐารัตน์ ขันชัยทิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษการจัดการ ศน.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และงานวิทยฐานะ081 8818964
13นางศุญาฎา เชื่อมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0843788903
14นางจีรฉัตร ศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน/งานนโยบายและแผน090 8911491
15นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080 6808180
16นางสาวเพ็ญพรรณ จันทรคณานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบัญชี) ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /งานของหน่วยตรวจสอบภายในทุกกงาน081 2888266
17นางพัชราพร แก้วบุตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(บริหารรัฐกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประสานงาน084 3788830
18นางสาวสุภาพร ยศบุญเรืองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ (การจัดการทั่วไป) ศน.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์, งานเลขานุการ089 5616217
19นางสาวอนงค์พร วาฤทธิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(บัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089 1912319
20นางศิริพรรณ จันทร์เส็งนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล1.งานอัตรากำลัง086 9161849
21นางสาวอรอุมา แสนใชยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศน.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรุแต่งตั้ง089 8518677
22นางจีรนันท์ แก้วเรือนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ(การจัดการทั่วไป)/ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล1. การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 2. การจ่ายตรงเงินเดือน 3. การขอเพิ่มเงินตามคุณวุฒิที่ได้รับเพิ่มขึ้น0897559242
23นายกิตินันท์ อินทรกำแหงนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์) ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ 089 7576050
24นายวิโรจน์ มังกรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0911395345
25นางลินจง มากเพ็งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ รปม.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน081 8939594
26นายวรเศรษฐ์ อมรนันทพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษาพิเศษ, การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล เรียนรวม โรงเรียนวิถีพุทธ0845991216
27นางสาวชิดชนก ชูเจริญกาญจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(นาฏศิลป์) ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระการเรียนรู้ศิลปะ สื่อนวัตกรรมและเทคโนฯ ทางการศึกษา093 1401998
28นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.(ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร083 5682353
29นายศิริกร ปวงคำคงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. (แนะแนว) ศษ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ กลุ่มสาระภาษาไทย งานห้องสมุด093 2868375
30นางฐิติพร ไขแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ภาษาไทย) กศ.ม(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระภาษาไทย089 3988716
31นางสาวอรสา ดีทุ่งศึกษานิเทศก์ --ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเทคโนโลยีการสอน081 8744456
32นางสาวพิมพ์สุดา เอี่ยมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.การสอนภาษาไทยวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพ091 8516222
33นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คะมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(บรรณารักษ์) กศม.(การสอนสังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลฯ กลุ่มสาระ การงานพื้นฐานอาชีพฯ081 2896849
34นางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.จิตวิทยาการแนะแนววิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล089 8541499
35นายธัชกร สายทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) กศม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ1. งานนิทเศ ติดตามประเมินผลการศึกษา085 6556442
36นางพรพิไลย คำติ๊บนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเงินเดือน 089 5557820
37นางวิลาวัลย์ ขันคำนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน, ถือจ่าย053-112974-5 ต่อ 121, 084-3784194
38นางสาวเณติมา สิทธิสงครามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไปบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.งานป้องกันอุบัติภัย 2. งานกิจการนักเรียน 3. แนะแนว 4. ส่งเสริมสุขภาพ กีฬา ประชาธิปไตย081-9504865
39นางเสาวนีย์ เรือนแก้วนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทุนการศึกษา, งานโครงการพระราชดำริ, งานวิเทศสัมพันธ์, งานส่งเสริมทักษะทางวิชาการ0817062425
40นางณัฃฃา อินต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.ษ.(การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ, ประสานงาน
41นางนางอรอนงค์ เยี่ยมเจริญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประสานงาน0988298792
42นางชมชื่น สีใจเจริญเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกจ่ายสวัสดิการ ค่าเช่าบ้าน083 0981432
43นายกฤษณะ หน้อยสุขพนักงานราชการ --ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติอิเล็คทรอนิกส์061 3039391
44นางพิชยา หมวกทองพนักงานราชการ --ศศ.บ (พัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรุแต่งตั้ง081 0349671
45นางสาวนันธ์ชวัล เขตทองมากพนักงานราชการ --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลระบบจ่ายตรงเงินเดือน093 9214748
46นางสาวบัวบูชา โพธิ์กันลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ (บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.พานักเรียนออกนอกสถานศึกษา 2.ทะเบียนหลักฐานการศกึษา 3.งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน083 4118848
47นายณัฐวัฒน์ กันธิยะลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารสารบรรณ ธุรการ ICT0980762884
48นายวัฒนา ตาใจลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสารบรรณ ธุรการ0850702438
49นางกลิ่นร่ำ ยานะลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือสารบรรณกลาง0821878770
50นางสาวพลอยนภัส โชติวราธรรมลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานด้านการเงิน (ผู้ช่วย)0813663993
51นางสาวอรพรรณ ปัญญาแปงลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0828890968
52นางสาวเขมิกา ธนธำรงกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0897564453
53นางสาวมนัญยา อารีย์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสารบรรณ ธุรการ0881427248
54นางสาวศรัญญา พุทธปวนลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.ลูกเสือ 2.วิเทศสัมพันธ์ 3.จ้างครูต่างชาติ083 2071512
55นางสาวภวรัญชน์ ไวสกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์) ศษ.ม (การบริหารการศึกษา)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา1.โครงการพระราชดำริ 2.ป้องกันอุบัติภัยในร.ร. 3.การจัดการศึกษาเรียนร่วม080 1232588
56นางสาวธิดารัตน์ ภูคะเณรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในตรวจสอบใบสำคัญหลักฐานการจ่ายของ สพม.34 และสถานศึกษา0623937364
57นายรัฐภูมิ รัศมีเวียงชัยลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.(สถิติ)บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาข้าราชการครูฯ083 8694967
58นายอดุลย์ ตั๋นเขียวลูกจ้างประจำ --ร.บ.(รัฐศาสตร์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้084 8091992
59นายณัฐวร วงค์มั่นลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0903184648,0882908854
60นายนคร เรืองอ่อนลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0985356146
61นายกัมพล นันต๊ะภูมิลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ รถตู้0954460177
62นายวิชาญ ชัยชมภูลูกจ้างประจำ --ศน.ม. (รัฐศาสตร์การเมือง)บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล1. ธุรการกล่มบริหารงานบุคคล 2. งานดูแลลูกจ้างประจำ089 9990857
63นายกัญญารัตน์ พรคำลูกจ้างชั่วคราว --นบ.บริการงานทั่วไป อำนวยการสารบรรณ ธุรการ0628805421