ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมพงศ์ พรมจันทร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0615359919
2นายพิฑูรย์ ปัญญาศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819601220
3นายเดช อนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0899541672
4นางสาวเกษแก้ว ปวนแดงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0816028239
5นางสาววณีรัตน์ แย้มพรามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0826191393
6นางสาวฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0946299842
7นางเรณู อุตรชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898546502
8นางสาวสิริโสภา พุทธิศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0819600988
9นางสาวพิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0939519264
10นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895539529
11นางทองสุข ปิยะวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0900541628
12นางหนึ่งฤทัย ชัยดาราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0919981406
13นางวลัยลักษณ์ แก้วมณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0903217987
14นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899552397
15นายกิตติศักดิ์ สมคิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0843782612
16นางพรรณี กันใหม่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0903159224
17นางจรรยา มีสินมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899998721
18นางเตือนใจ ณ รังษีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0898518467
19นางสาวธนพร มาใหม่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899535942
20นายชาญชัย แสงกรนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0875757972
21นางดวงพร ปิ่นทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0899523796
22นางสาววัชรา ถาวรวิจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0843789685
23นางจันทร์จีรา คนเที่ยงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0875783801
24นางสาวชนิดา คำภิโลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0987852794
25นางสาวปัทนา ยานะแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0971242370
26นางสาวดากานดา วงศ์พิพัฒน์ทวีปนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0864063344
27นางสมพร รุจิเลิศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0963627497
28นางสาวประภาศรี ใจสุขนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870818291
29นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0895522260
30นางณัฐพร ดอกแก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0861824453
31นางสาวคำหล้า ปันทะรัตน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897048103
32นางอรพินท์ สิงห์ทองเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0847022499
33นางสาวนลพรรณ แก้วก๋องมาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0932485522
34นางสุพิชญา แสนวิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0841691685
35นางพิมพ์ลภัส กูลนราเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0956847575
36นางสาววาสนา จันทร์พลอยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0866566440
37นางสาวณัฏฐ์ดารินทร์ เคหะนิดเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870075169
38นายเกรียงไกร ปุกไชยโยเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0800651753
39นางสาวเกศรา ศรีวิชัยพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0843789700
40นางฉัตรหทัย นุตประพันธ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0935828263
41นายจักรินทร์ ปินธุกาศลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0894357136
42นางสาวเมธินี สุตาคำลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0841742865
43นางพัชรสุรงค์ เอกชัยอาภรณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0946358395
44นางวนิดา รัตนสมาหารลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0918580731
45นางสาวสายทิพย์ วงค์ษาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0899519971
46นางสุณารี ศรีจอมแจ้งลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0979187951
47นางสาวกรรณิการ์ แก้วก๋องมาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0863919648
48นางสาวชรินทร์ยา ผิวร่วมชาติลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0861805857
49นางเรณู เชื้อเตจ๊ะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0971421430
50นายกิตติวัฒน์ ใจยาลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0863332096
51นางสาวศุภลักษณ์ สุทธนะลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0910678082
52นายอำนาจ กิจเดชลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0875558601
53นางสาวสุจิรา คำป๊กลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0841775877