ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิบูลย์ ทานุชิตผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษการจัดการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร064-3656764
3นางสาวทิพวรรณ นามแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9504371
4นายลิขิต ฐานมั่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ084-3780159
5นางไอซา แก้วประภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์086-9217729
6นางศิริกานดา คำดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล093-4199964
7นางสรวงสุดา วีรแพทยโกศลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน081-7240560
8นายจิรเมธ จันทบูรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-2877539
9นางชนากานต์ สุนันทกรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา081-0224928
10นายวิชัย ปานอุทัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน081-9932500
11นายสุวิทย์ ยาประสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ080-1065149
12นางอริศรา กังแฮนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์091-8569545
13นางกัญจ์ชญา ปาปะเคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล086-1881450
14นายพิชิต ตุ่นติ๊บนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล-089-9538886
15นายอินสร คำปันนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.(นิติศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล084-4873208
16นางปรานอม ยะมังนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน086-1839891
17นางเกศราพร นะจานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. (ธุรกิจศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ093-1405986
18นายอุดรพัฒน์ บุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0896374278
19นางกนกอร พินิจราชกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-9221400
20นายปิยะ อินต๊ะคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0895560537
21นางสาวชิชญาสุ์ คุณาธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-8540251
22นายตฤณ ก้านดอกไม้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายสายัณต์ เสนวิรัช ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0947276819
24นางอัญชลี สุรินทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819920035
25นางสาววชิราพร สุวรรณศรวลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-8559692
26นางกรรณิการ์ ฟองผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-3668332
27นางสาวสุจิตราภรณ์ ไชยวิทยาการนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9538918
28นางสาวฐญามน วงค์การณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบช.บ. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์083-3199755
29นางจันทร์ฉาย เทพบริสุทธฺ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ(บธ.บ.) การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-7247957
30นางสาวสุภาพร จอมใจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-9149054
31นางสุมาลี ตุ่นติ๊บนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล087-1833826
32นางณัฐธิดา การะบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศ.บ. (เศรษฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล088-4342669
33นางสาวลำดวน ชาติวิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา087-2489994
34นางสาวปริน ปันทนันท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศิลปสาตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินและรายงานผล092-3514955
35นางสาวอมลวรรณ กบกันทานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน085-6259856
36นางวิภาพร สุวรรณหล้านักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.เทคโนโลยีทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน089-0999730
37นางสาวจันทนา พนมการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา082-6910882
38นางนฤมล จันทร์เขียวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-9999151
39นางสาวกีรติ การะบูรณ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ สารสนเทศศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-0325335
40นางสาวดารารัตน์ วงศ์สถานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.ม. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน085-2094009
41นายกฤติ คุ้มปรีดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5236223
42นางสาวอันธิกา อินต๊ะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานศศ.บ. (ภาษาไทย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ087-1779914
43นางสาวกรรณิการ์ ตราบุญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล094-6248382
44นางสาวสุพัตรา อรมณีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์094-3493003
45นางเสาวภา วงศ์ห้อลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ086-9228481
46นางสาวกิ่งกาญจน์ กิติตุ้ยลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ093-1472520
47นางสาวพานิชยา ยะมังลูกจ้างชั่วคราว --บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์085-7169282
48นางอรทัย สมัยกุลลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-5775627
49นายสิริราช ชาวอินเอกลูกจ้างชั่วคราว --อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1860868
50นางณิชนันทน์ ทรัพย์โสภิณลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-4913329
51นางเบญจมาศ จาติลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล086-1151154
52นางสาวจุฑารัตน์ แสงยาลูกจ้างชั่วคราว --ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล083-3242264
53นายณัฐพล ขันคำลูกจ้างชั่วคราว --น.บ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล092-9612326
54นายศุภวัฒน์ พรหมปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน085-1066071
55นางธัญญรัตน์ จันทรมานนท์ลูกจ้างชั่วคราว --รปศ. รัฐประศาสนศาตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9611351
56นางสาววิรักษ์ สุขรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน086-1143669
57นายปวรปรัชญ์ ฝั้นติ๊บลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.บ.เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที088-5937459
58นางสาวรณิดา ชุมภูศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-3367380
59นางสาวพีรดา ธรรมขันลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (การบัญชี)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ091-8543223
60นางสาวศิริพรรณ นันตาบุญลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล082-6114979
61นายประพันธ์ จ๊ะเขียวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
62นายธวัชชัย ปิงวังลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
63นายเฉลิมชนม์ เลิศเกษมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
64นายวิทวัส หล้าบ้านโพนลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
65นายสุกแก้ว ศรีบุตรลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ082-1853944
66นายชัยรัตน์ เขียวมังลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ081-1644951
67นางจุฑาทิพย์ เป็งลือใจลูกจ้างชั่วคราว --มัธยมศึกษาปีที่3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
68นายสมาน แสงยาลูกจ้างชั่วคราว --ป.7บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ