ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติภัช กนกธาดาสกุลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.ภูมิศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร
2นายเดช อนากาศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล และอำเภอแม่วาง0899541672
3นายสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0912972913
4นายไพโรจน์ เดชะบุญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0812870615
5นายประสิทธิ์ เมืองไสยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0819602486
6นางไปผดา โปติบุตรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ
7นายสมศักดิ์ ไชยยารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผุ้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอ0819988310
8นางกรรณิการ์ นันตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ รักษาการ ผอ.กลุ่ม0858665545
9นางสาวพูนศิริ วิทามงคลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0897556129
10นายจรัญ มหานันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล0818835922
11นางเบญจมาภรณ์ พัฒนพงศานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0843787837
12นางสาวเพียรทอง ไชยวงศ์คำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0895625635
13นายทิพากร ศิริพัฒนพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานการศึกษาทางไกลและไอซีที0814725037
14นางคนิตฐา คำแก้วนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0892616914
15นางสุนิทธา พรมมลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯNT
16นางภิรมณ์ อ่ำเอี่ยมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรปศ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ งานบริหารทั่วไป0898550309
17นายยุทธนา กับแฮนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล งานสรรหา0895539455
18นางพัชราภรณ์ เทพวรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0896349802
19นางสมศรี ถ่านคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรม0948279500
20นางสาวนงนภัส แก้ววงศ์ดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน งานนโยบายและแผน0817645953
21นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. ,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน งานติดตามประเมินผลและรายงาน0819600282
22นางสุนทรี สุวรรณภูมินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0817838330
23นางประภาพร สุวรรณบงกชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานICT0869160777
24นายกมล ชื่นทองคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810251331
25นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.หน.ศูนย์/เครือข่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0867285962
26นายวรากุล ตุ่นเครือศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาวรสพร พรวนหาญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศก์0653953299
28นางฉวีวรรณ ไชยพิเศษศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯICT, คุณธรรม
29นางจุไร ภาโนชิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0819615673
30นายพัทธพล โนภิระศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0819510114
31นางสุชาดา บุญฤทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898523875
32นายสมชัย แซ่เจียศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0857091679
33นางนาตยา สินธุวาทินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน
34นางกรุณา พุฒิมานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์
35นางปวีณ์พิมพ์ พงษ์ธนาคมนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
36นายโกศล บางยี่ขันนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์สวัสดิการ
37นางสาวนัตกานต์ วงศ์แก้วนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
38นางวรรณภา ติยะชนานนท์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0819980200
39นางสาวธนัชชา ปันฟ้านักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
40นางอ้อยทิพย์ รุณผาบนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน0861808237
41นายสมชาย เมธาวีกุลชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ 0819528848
42นางพัชรินทร์ สิทธิอุไรนันท์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0918533173
43นางเครือวัลย์ อินทร์ตานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0817465413
44นางนิธิศ อรุณทิพย์ไพฑูรย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางบุหงา ศรีโชคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล งานทะเบียนประวัติ
46นางธัญรดี หลวงโยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางสาวนงคราญ อินจายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
48นายอุกฤษณ์ รัตนวิชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
49นางอุบลวรรณ์ สายเกิดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0897591644
50นางทัศยา สว่างไสวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
51นางนพวรรณ ศรชัยไพศาลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ
52นางสิริพิม อูปเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
53นางสินี่นาฎ วงศ์น้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
54นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ บ้านและชุมขนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลูกเสือ
55นายพิเชฐ คำรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0810212562
56นางสมจิต อินจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการสังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบ้านเรียน0813860588
57นางอุไร กาละปันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0895541833
58นางบัวจันทร์ สุริโยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา 50849855951
59นางชฎาพร ปราโมทย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0892653005
60นางแสงจันทร์ กันยะมูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0815306981
61นางสาวอรวรรณ พรหมมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน
62นางสาวธมลวรรณ จรัสสุขศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
63นางจำนง ธรรมโชติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการ
64นายเจริญ ปัญญาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ พนักงานขับรถ
65นายประยูร ดวงเกตุลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำ
66นายวีระชัย ภู่อิ่นอ้อยลูกจ้างประจำ --คบ.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการลูกจ้างประจำ