ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายรตนภูมิ โนสุผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเทวินทร์ สร้อยเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริม,กลุ่มการเงินฯ,กลุ่มนิเทศฯ,กลุ่มอำนวยการ0898535062
3นายสมาน ศิริศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ โรงเรียนขนาดเล็ก0987500115
4นางจินดา กันทะศักดิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0810297937
5นางนลินี กิติน่านนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0833256233
6นางอำพร สาสัตย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0818849216
7นางสาวจันวีนา สุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน0898527269
8นางธนวรรณ วงศ์จักรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการหน้าห้อง ผอ.สพป0821954200
9นายรพีพัฒนศักดิ์ ทวีอภิรดีพัชนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0817831059
10นายเสกสรรค์ คำทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ(เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนติดตาม ประเมินผล และรายงาน0636359053
11นายดิศนันท์ ศรีวิลัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการรบ.(รัฐศาสตร์บัณฑิต)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0896316822
12นางสาวศิพาณัฏฐ์ ใจสัตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้0811124955
13นางสาวสักการะ ทนันชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานปฐมวัย0817067255
14นายอนันต์ กันนางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0882600847
15นางสาวเพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ งานแนะแนว0882523769
16นางสาวรัชนี ลาภรัตนทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนสุจริต เขตสุจริต0819887915
17นางสาวพิสมัย อะโนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0800314622
18นางนริสา พงษ์พานิชย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานคำรับรองฯ, งานมาตรฐานเขตพื้นที่,งานสวัสดิการ0831521583
19นางสาวพรพรรณ พิมพิสารนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0843786410
20นางฐิตารีย์ ทาแจ่มนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงาน กพ.70895569733
21นางเอื้องพร สุภานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง0856526471
22นางสาวธิยารัศมิ์ นนทวงษ์โชตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.(สื่อสารมวลชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยะฐานะ,เลื่อน 38 ค(2)0637918298
23นางสาวศิริพร จูมั่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0810301705
24นางสาวรสรินย์ ฐิติเศรษฐโสภณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0907853647
25นายพงษ์สวัสดิ์ อุ่นใจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ(สุขศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก้ไขการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0873033516
26นางศรัชยากานต์ ปัญโญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมคุณภาพการศึกษา064-9983988
27นายธนาธร จูงวงษ์สุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาจนท.ลูกเสือ,รร.ปลอดขยะ,กีฬา,โครงการพระราชดำริ,พื้นที่สูง,ศาสนาวัฒนธรรม0873326930
28นายศรีมงคล ขุนรินชาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ0613078420
29นายโกมล แก้วใส่เงินเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปว.ช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0898552399
30นางสุพรรณี ทองคำเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศษ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด/ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน0863876940
31นางปณิตา ศรีวิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศบ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0916289523
32นายบุญทวี ภามณีลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
33นายดาวเรือง ปัญญาราษฏร์ลูกจ้างประจำ --ป.7ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
34นายเสาร์คำ สมออดลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์
35นายอุดม ใส่ใจลูกจ้างประจำ --ม3.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
36นายเทิดเกียรติ ทองดอนพุ่มนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป อำนวยการ0878793767
37นางประทุม ตามไทนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบริการงานทั่วไป อำนวยการงานอำนวยการ งานประสาน0857121435
38นางสาวกัญชพร ซาวบุญตันเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0811790038
39นายวชิราวรรณ รอดกังวลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0822169992
40นางเอื้อมพร สายดวงแสงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0894349700
41นางนารากร สินธุศรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป อำนวยการรับส่งหนังสือราชการ0846140770
42นายไกรสร จาวรรณะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0898545033
43นางสาววาสนา อุ่นบุญตันเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0882530691