ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกอบกิตต์ ปัสสวาทรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหาร0869235624
2นายชลอ คชาประดิษฐ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. , น.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหาร0979205627
3นายบุญช่วย เวศนารัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหาร0810303166
4นายอารมณ์ บ้านใหม่รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ . ศษ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหาร
5นายอัทธ์ เกียรติตระกูลเมธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
6นางภัญพัชญ์ จะวะนะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0946356085
7นางวิไลลักษณ์ ไทระยะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการศศ.บ. วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0817919410
8นางศรีลา โพธิวงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,สศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0956973931
9นางสุมิตรา กันธิยะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0869160643
10นางเสาวภา บูชาธรรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0979209965
11นางสาวชนิกานต์ เรือนแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0812899612
12นางวิไลลักษณ์ ไทระยะนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการศศ.บ. วท.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ0817969410
13นางรำพัน ทองคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาครูและบุคลารกทางการศึกษา0819504680
14นายเสมอแข อภิรมยานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15นายกันตวิชญ์ มะโนคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล
16นางสาวส้มโอ อ่องประกฤติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
17นายณัฐกร ไชยมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
18นางจันทกานต์ สิทธิราชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0899544191
19นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0894330856
20นางสาวพรศิริ โยศรีคุุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
21นางสาวดารณี ประยูรวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการPh.Dวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0871776838
22นางสาวปาริชาติ เภสัชชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษPh.Dวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0818859574
23นางสายฤดี มารังค์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ. ศน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0817844415
24นายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ. วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ0819501316
25นางสาวสุมาลี สมติ๊บนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศน.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0869233287
26นางบุษบา พรมมีเดชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0816724886
27นางสมพร ยานะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0861825686
28นางละอองดาว โสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0875779641
29นางสาวพรรณวิไล รักวิโรจน์สุขนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0817465800
30นางสาวดรุณี มณีธรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.,สศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0817163689
31นายมานัส สันพะเยาว์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0864409059
32นางรัศมี มุ่งหมายนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0841500905
33นางปารมี กนะกาศัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0871773232
34นางจิราพร นิติสุทธิกานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0898524462
35นางผ่องพรรณ จันทรมานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0817848300
36นางสาววาสนา เพลัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทะเบียนถือจ่าย0892629479
37นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์นิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0816711121
38นางฟองจันทร์ ใจแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ. รป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารงบประมาณ0812870001
39นางสาวปวีณา ยอดชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0903194847
40ว่าที่ร.ต.ขวัญสกุล วสุวัตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานบริหารงบประมาณ0899543830
41นางกิตติ์สินี อุปพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานโยบายและแผน0949562917
42นางฌาณิศา เม่นแต้มนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล0843784540
43นางสุรางค์ อินทรักษานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0814735130
44นางสาววราภรณ์ แซ่เมื่อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0869243764
45นางอัธยา บุญช่วยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0888042977
46นางชลธิชา ชูเชื้อนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0895617139
47นางนันทวัลย์ ตันสุโชตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0869168375
48นางสาวนงราม ยาวิชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ0899532416
49นายบุญอยู่ จินะมูลเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0894351576