ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอุดม แปงทิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ /กศ.มบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการและกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0-5311-2333 ต่อ 201
2นายเจตต์ สะสะรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหาร)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล0-5311-2333 ต่อ 333
3นางสาวมณทาทิพย์ ขันแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มสาระภาษาไทย
4นายณัฐสิทธิ์ ธงยี่สิบสองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นายนิมิตร ไทยดำรงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรับผิดชอบและดูแลงานในตำแหน่งผอ.กลุ่มนิเทศฯ
6นางสาวพรรณี จันทร์แก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษร.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่ม0-5311-2333 ต่อ 302
7นายอำนวย วิริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีICT0-5311-2333 ต่อ 302
8นายรักษา พงษ์ธนาคมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานพัฒนาบุคลากร0-5311-2333 ต่อ 304
9นางอรัญญา วงศ์ดาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. / กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5311-2333 ต่อ 501
10นางดาวนภา น่วมเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0-5311-2333 ต่อ 282
11นายศิริพงษ์ นวลแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0-5311-2333 ต่อ 201
12นางวิริน วันสมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0 5311 2333 ต่อ 201
13นางสาวประพิณศิริ อินทธิราศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0-5311-2333 ต่อ 201
14นายอุทัย ปัญญาโกญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0-5311-2333 ต่อ 201
15นางกนกเรขา วรรณลัยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ /ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0-5311-2333 ต่อ 282
16ว่าที่พันตรีกรณัฐ รัตนยรรยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0 5311 2333 ต่อ 201
17นางจรัสโฉม ชมภูมิ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา0 5311 2333 ต่อ 201
18นางชนม์นิภา ชูแสงศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
19นางพิราวรรณ ลีลาธรรมสัจจะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางนิภา แก้วประทีปศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มปฐมวัย0 5311 2333 ต่อ 201
21นายสราวุธ ชัยยองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์0 5311 2333 ต่อ 201
22นางสุขชัญญา เรืองมณีศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ0 5311 2333 ต่อ 201
23นางสาวเทพี กับปุละวันนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ. /ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 107
24นางสมร สืบพันธุ์วงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 107
25นางสาวนันทนา มงคลเทพนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5311-2333 ต่อ 501
26นางสาวพัชรี สิงห์น้อยนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์0-5311-2333 ต่อ 101
27นางประภาพรรณ บุญวงค์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานการเงินและบัญชี0-5311-2333 ต่อ 105
28นางปรียาภรณ์ บัวคลี่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ / ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานการเงินและบัญชี0-5311-2333 ต่อ 106
29นางมยุรี เชาว์วรรณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0-5311-2333 ต่อ 302
30นางสุรีย์ เจริญชาศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0-5311-2333 ต่อ 303
31นางสุดธารทิพย์ บุญธีรารักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0-5311-2333 ต่อ 284
32นางสาธิกา กิตติธนดิตถ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0-5311-2333 ต่อ 702
33นางอังสนา สุขสุเสียงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ /ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0-5311-2333 ต่อ 701
34นางสาวปิยรัตน์ วงค์เติงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0-5311-2333 ต่อ 701
35นางสุภาณี จันทรสกุนต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามประเมินผลและรายงาน0-5311-2333 ต่อ 702
36นางวาสนา ภูผานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามและประเมินผล0895590326
37นางนิภาภรณ์ สุริยวงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5311-2333 ต่อ 502
38นางสิริพร ไชยรินทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. / รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0-5311-2333 ต่อ 502
39นางพิกุลรัตน์ จงจรัสนุกูลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 5311 2333 ต่อ 501
40นางคลอใจ อินทร์วงศ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน0-5311-2333 ต่อ 282
41นางจารุวรรณ เหล็กชายนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0-5311-2333 ต่อ 106
42นางเสาวภา ประสงค์สมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานการเงินและบัญชี0-5311-2333 ต่อ 105
43นางศิริวารีย์ มีปิ่นเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ /ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 101
44นางศิรดา สมบูรณ์ชัยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 101
45นางนงคราญ ยันต์ทองอยู่เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานการเงินและบัญชี0-5311-2333 ต่อ 106
46นางเพลินพร ว่องประเสริฐกุลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0-5311-2333 ต่อ 105
47นายบริสุทธิ์ สันติวัฒนพันธ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0-5311-2333 ต่อ 101
48นายอินชม ยะมะโนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0-5311-2333 ต่อ 101
49นายสวัสดิ์ จันทร์ตรงลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0-5311-2333 ต่อ 101
50นายสนั่น นะระลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 101
51นางสาวจันทนา เนียอั๋นลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 101
52นางบัวลม จันทร์คำลูกจ้างชั่วคราว --ป. 7บริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0-5311-2333 ต่อ 101
53นางมาริสา สายเงินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ บริการงานทั่วไป 0-5311-2333 ต่อ 101