ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 0 5 5 43 0 1 0 5 3 0 62
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 1 7 12 39 0 0 0 3 0 0 62
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 0 2 11 44 0 0 0 4 0 0 61
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 1 7 12 42 0 1 0 3 0 0 66
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 1 1 7 30 0 0 0 5 19 0 64
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 0 5 4 34 0 0 0 0 2 0 45
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1 0 6 12 43 0 0 0 8 0 0 69
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2 1 4 12 43 0 0 0 2 17 0 81
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1 1 10 18 53 0 0 0 16 7 0 106
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 1 9 16 54 0 0 0 13 0 0 93
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลำปาง เขต 3 0 2 6 20 0 0 0 2 9 0 39
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 0 6 7 37 0 1 0 10 2 0 63
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 0 2 6 14 0 1 0 0 0 0 34
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 0 4 6 39 0 0 0 0 0 0 49
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2 0 1 6 36 0 0 0 5 0 0 48
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 1 0 4 12 49 0 0 0 10 0 0 75
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาน่าน เขต 2 0 9 20 44 0 0 0 8 13 0 95
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 1 9 20 55 0 0 0 0 0 0 97
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 0 5 13 43 0 0 0 5 0 0 66
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 1 8 16 49 0 0 0 8 12 0 94
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 1 12 8 37 0 0 0 1 1 0 80
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 1 6 10 44 0 0 0 3 6 0 72
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 0 5 10 30 0 0 0 4 15 0 64
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 0 2 7 42 0 0 0 7 0 0 58
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 0 1 6 22 0 0 0 5 0 0 34
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 0 8 4 53 0 6 0 3 0 0 80
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 1 4 16 38 0 1 0 6 2 0 68
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 1 8 19 42 0 0 0 5 6 0 81
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 1 4 13 53 0 0 0 10 3 0 84
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 1 7 11 31 0 0 0 0 0 0 50
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 0 3 10 36 0 0 0 6 4 0 61
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 1 5 15 23 0 0 0 4 4 0 53
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 1 1 3 12 46 0 0 0 6 4 0 72
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษาตาก เขต 2 1 4 12 35 0 0 0 5 7 0 64
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 1 2 5 38 0 0 0 7 2 0 55
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 0 3 16 41 0 0 0 4 0 0 64
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 0 6 7 39 0 4 0 7 15 0 79
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 0 3 11 33 0 0 0 1 1 0 49
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 1 5 16 38 0 1 0 4 0 0 67
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 0 6 16 55 0 0 0 12 1 0 90
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 1 3 14 44 0 0 0 2 12 0 76
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 1 6 19 47 0 0 0 9 8 0 91
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 1 5 15 49 0 0 0 5 2 0 77
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 0 4 8 35 0 0 0 0 0 0 47
คลิก..
45 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
46 สพท.มัธยมศึกษา เขต 34 0 6 4 16 0 1 0 0 0 0 27
คลิก..
47 สพท.มัธยมศึกษา เขต 35 1 4 6 32 0 0 2 1 11 0 57
คลิก..
48 สพท.มัธยมศึกษา เขต 37 0 4 5 25 0 0 0 0 0 0 34
คลิก..
49 สพท.มัธยมศึกษา เขต 36 0 1 6 33 0 0 0 0 14 0 54
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษา เขต 42 0 2 4 20 0 0 0 1 5 0 33
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษา เขต 41 0 0 10 28 1 0 0 0 0 0 39
คลิก..
52 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษา เขต 38 1 2 8 27 0 0 0 2 0 0 40
คลิก..
54 สพท.มัธยมศึกษา เขต 39 0 3 14 34 3 0 1 4 12 0 71
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษา เขต 40 0 1 8 27 0 0 0 0 0 0 36
คลิก..
รวม 24 244 566 2,004 4 17 3 231 219 0 3,376
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (28/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน