ข้อมูลรายงานรายงานประเมินนักเรียน ม.1-3 ตามผลประเมินความสามารถในการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แนว PISA 2560 ภาคเหนือ
ครั้งที่ 1 ภายใน 30 มิ.ย. 60
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียนที่มี ม.1-ม.3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียนจำนวนนักเรียน รวมนักเรียน
ทั้งหมด(โรง)ให้ข้อมูล1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)1.ทั้งหมด(/) 3.ปกติ(คน) 11.อ่าน(คน)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 49 46 / 1,036 1,048 / 920 937 / 882 893
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 49 49 / 939 942 / 791 790 / 787 788
3สพม. เขต 41 62 62 / 7,156 8,454 / 6,916 8,168 / 6,489 7,756
4สพป.เชียงราย เขต 1 26 26 / 485 485 / 444 445 / 364 364
5สพป.เชียงราย เขต 2 52 52 / 988 988 / 926 926 / 887 887
6สพป.เชียงราย เขต 3 53 53 / 2,016 2,017 / 1,722 1,722 / 1,741 1,741
7สพป.เชียงราย เขต 4 36 37 / 758 758 / 747 747 / 739 739
8สพม. เขต 36 59 59 / 7,647 8,140 / 7,560 7,907 / 7,373 7,731
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 28 18 / 446 459 / 469 478 / 425 429
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 57 57 / 1,063 1,060 / 923 920 / 913 911
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 61 61 / 2,079 2,282 / 1,740 1,879 / 1,656 1,816
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 25 25 / 607 607 / 569 569 / 541 542
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 31 31 / 930 930 / 893 893 / 908 908
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 27 27 / 639 644 / 650 652 / 647 645
15สพม. เขต 34 42 42 / 7,302 7,302 / 7,016 7,019 / 6,675 6,675
16สพป.ตาก เขต 1 32 31 / 775 766 / 734 728 / 660 658
17สพป.ตาก เขต 2 58 58 / 2,600 2,600 / 2,362 2,362 / 2,094 2,094
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 32 31 / 615 607 / 641 646 / 540 549
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 42 41 / 903 883 / 849 837 / 878 855
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 41 41 / 674 674 / 619 610 / 580 580
21สพม. เขต 42 58 58 / 7,809 7,962 / 7,321 7,573 / 6,904 6,996
22สพป.น่าน เขต 1 52 51 / 431 424 / 380 387 / 351 354
23สพป.น่าน เขต 2 37 35 / 419 419 / 465 465 / 399 399
24สพป.พะเยา เขต 1 28 28 / 292 292 / 336 336 / 282 282
25สพป.พะเยา เขต 2 36 37 / 505 502 / 524 520 / 493 488
26สพป.พิจิตร เขต 1 35 35 / 650 650 / 669 669 / 597 597
27สพป.พิจิตร เขต 2 45 45 / 695 695 / 708 708 / 615 615
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 40 40 / 807 807 / 707 707 / 669 669
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 52 51 / 999 999 / 903 903 / 852 852
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 71 71 / 1,055 1,055 / 974 975 / 899 899
31สพม. เขต 39 56 56 / 7,150 7,228 / 7,032 7,062 / 6,655 6,654
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 45 45 / 945 945 / 921 921 / 750 750
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 52 52 / 1,050 1,050 / 966 966 / 804 805
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 68 68 / 1,385 1,432 / 1,335 1,349 / 1,129 1,161
35สพม. เขต 40 39 39 / 4,518 4,518 / 4,503 4,503 / 4,167 4,167
36สพป.แพร่ เขต 1 21 21 / 206 206 / 177 177 / 193 193
37สพป.แพร่ เขต 2 37 37 / 378 377 / 345 344 / 341 341
38สพม. เขต 37 44 45 / 4,779 5,269 / 4,630 5,181 / 4,466 4,809
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 28 28 / 721 717 / 669 665 / 607 604
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 37 37 / 1,202 1,211 / 1,118 1,126 / 1,102 1,102
41สพป.ลำปาง เขต 1 23 23 / 367 367 / 364 364 / 372 372
42สพป.ลำปาง เขต 2 32 32 / 432 463 / 478 498 / 501 527
43สพป.ลำปาง เขต 3 12 11 / 196 199 / 174 178 / 172 173
44สพม. เขต 35 45 45 / 5,143 5,770 / 5,094 5,722 / 4,971 5,595
45สพป.ลำพูน เขต 1 21 21 / 278 278 / 290 290 / 265 265
46สพป.ลำพูน เขต 2 18 18 / 415 377 / 331 320 / 334 337
47สพป.สุโขทัย เขต 1 32 31 / 690 696 / 587 605 / 544 557
48สพป.สุโขทัย เขต 2 38 36 / 596 598 / 595 589 / 577 573
49สพม. เขต 38 47 47 / 6,177 6,250 / 5,923 6,010 / 5,587 5,684
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 35 35 / 638 638 / 603 603 / 668 668
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 25 25 / 342 342 / 380 380 / 374 374
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 18 18 / 254 248 / 236 236 / 226 226
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 32 32 / 587 587 / 545 545 / 555 555
รวม 2,121 2,100 0 91,769 95,217 0 87,774 91,112 0 83,200 86,204
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน