ข้อมูลร้อยละหนังสือเรียนที่ได้รับจากการส่งครั้งแรกและร้อยละรวมสะสมจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
เขตพื้นที่ ที่มีพื้น สีเหลือง ให้ทำการตรวจสอบแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อย

ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง ครั้งที่ 1 รวมสะสม2ครั้ง
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ยังไม่กรอกข้อมูล
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ยังไม่กรอกข้อมูล
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ ยังไม่กรอกข้อมูล
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ ยังไม่กรอกข้อมูล
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติชัย เมืองมา ยังไม่กรอกข้อมูล
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) ยังไม่กรอกข้อมูล
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม ยังไม่กรอกข้อมูล
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] ดร.รตนภูมิ โนสุ ยังไม่กรอกข้อมูล
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม ยังไม่กรอกข้อมูล
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน ยังไม่กรอกข้อมูล
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- ยังไม่กรอกข้อมูล
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี ยังไม่กรอกข้อมูล
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายปรีชา นาคจำรูญ ยังไม่กรอกข้อมูล
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) ยังไม่กรอกข้อมูล
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมเร็จ อุดแดง ยังไม่กรอกข้อมูล
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมัย ธนะศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- ยังไม่กรอกข้อมูล
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายทินกร อินทะนาม ยังไม่กรอกข้อมูล
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ ยังไม่กรอกข้อมูล
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม ยังไม่กรอกข้อมูล
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี ยังไม่กรอกข้อมูล
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน ยังไม่กรอกข้อมูล
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- ยังไม่กรอกข้อมูล
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] นายสุชน วิเชียรสรรค์ ยังไม่กรอกข้อมูล
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง ยังไม่กรอกข้อมูล
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ยังไม่กรอกข้อมูล
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง ยังไม่กรอกข้อมูล
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] - ยังไม่กรอกข้อมูล
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ ยังไม่กรอกข้อมูล
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ยังไม่กรอกข้อมูล
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล ยังไม่กรอกข้อมูล
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายอุทัย กาญจนะ ยังไม่กรอกข้อมูล
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรูญ แสนวิจิตร ยังไม่กรอกข้อมูล
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ยังไม่กรอกข้อมูล
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต ยังไม่กรอกข้อมูล
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ยังไม่กรอกข้อมูล
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล ยังไม่กรอกข้อมูล
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - ยังไม่กรอกข้อมูล
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายอำนวย อภิชาติตรากูล ยังไม่กรอกข้อมูล
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ยังไม่กรอกข้อมูล
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย ยังไม่กรอกข้อมูล
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] ยังไม่กรอกข้อมูล
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน