ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) เฉลี่ยการส่งหนังสือ(ครั้ง) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งหนังสือจริงครั้งแรก หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.
ก่อน 12 พ.ค.59(โรง) ใน 12-16 พ.ค.59(โรง) หลัง 16 พ.ค.59(โรง) เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] ดร.รมย์ พะโยม 205 0 0.00 0 0 0
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 0 0.00 0 0 0
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร 62 0 0.00 0 0 0
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] นายนพรัตน์ อู่ทอง 107 0 0.00 0 0 0
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 170 0 0.00 0 0 0
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นางสาวสายสวาท วิชัย 150 0 0.00 0 0 0
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] -ว่าง- 146 0 0.00 0 0 0
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 59 0 0.00 0 0 0
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ 88 0 0.00 0 0 0
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายรตนภูมิ โนสุ 144 0 0.00 0 0 0
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- 153 0 0.00 0 0 0
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 110 0 0.00 0 0 0
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 101 0 0.00 0 0 0
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายแสวง ด้วงทรง 101 0 0.00 0 0 0
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 0 0.00 0 0 0
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] นายภูวนาท มูลเขียน 110 0 0.00 0 0 0
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 121 0 0.00 0 0 0
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 168 0 0.00 0 0 0
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 150 0 0.00 0 0 0
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] วินิจ กลิ่นเฟื่อง 201 0 0.00 0 0 0
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) 58 0 0.00 0 0 0
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ 200 0 0.00 0 0 0
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 149 0 0.00 0 0 0
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายเอกชัย ผาบไชย 100 0 0.00 0 0 0
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] 139 0 0.00 0 0 0
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 151 0 0.00 0 0 0
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 154 0 0.00 0 0 0
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายประพฤทธิ์ สุขใย 122 0 0.00 0 0 0
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี 131 0 0.00 0 0 0
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ แก้วมณี 167 0 0.00 0 0 0
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] - 57 0 0.00 0 0 0
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัช กงเติม 150 0 0.00 0 0 0
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิคม เขียวฉ่ำ 157 0 0.00 0 0 0
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 194 0 0.00 0 0 0
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 39 0 0.00 0 0 0
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 121 0 0.00 0 0 0
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 128 0 0.00 0 0 0
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล 45 0 0.00 0 0 0
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันดำ 135 0 0.00 0 0 0
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันทร์ดำ 172 0 0.00 0 0 0
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุทิน แก้วพนา 110 0 0.00 0 0 0
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 132 0 0.00 0 0 0
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] นายบรรพ์ ใสแจ่ม 95 0 0.00 0 0 0
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 46 0 0.00 0 0 0
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา 139 0 0.00 0 0 0
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 0 0.00 0 0 0
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 135 0 0.00 0 0 0
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - 172 0 0.00 0 0 0
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 47 0 0.00 0 0 0
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง 174 0 0.00 0 0 0
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย 84 0 0.00 0 0 0
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดา แสงทอง 87 0 0.00 0 0 0
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นาย มานพ ษมาวิมล 127 0 0.00 0 0 0
รวม 6,587 0 0.00 0 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน