สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 205 204 40417340234023917,710,880.575,9933,5683,5593,6293,7153,7563,7681,1381,10297100000031,199
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 189 3901813131020414,341,962.694,9422,6532,6122,6782,6222,7142,7811,0081,00290000000023,912
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 62 61 147280031208741,456,666.101760000008,3348,4457,8757,1176,7966,53240483345,396
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] 105 100 209960031010611,150,922.023,1212,4452,2812,3742,3182,3622,43351751445300000018,818
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 166 156 28714110140014,92412,961,586.504,1672,6992,8962,7342,4682,5332,4921,0711,05995200000023,071
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติชัย เมืองมา 149 146 3421312085016019,090,345.905,3003,6593,4973,5923,5693,5453,5491,7591,8571,61727628320800032,711
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 146 143 4159970360116411,219,085.203,8712,1612,2062,0802,0662,1762,14885282585000000019,235
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 59 58 134176033206133,347,773.306350000007,5819,0997,4487,4797,2147,41200046,868
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 88 86 28375109019711,996,945.802,2832,5122,6322,5112,5192,4522,37869472665500000019,362
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ 130 140 4011351040015112,735,694.002,4462,5812,7132,5632,5522,5252,5781,0751,09298410111400021,144
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] ดร.รตนภูมิ โนสุ 153 154 48511850255115922,078,545.765,9974,8044,3854,1524,0174,0023,8102,1722,1221,847105546100037,528
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 91 89 1738330210988,589,703.562,2541,6101,7051,7381,7381,7311,77463165161739403300014,561
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 101 101 139101000001038,941,220.502,4531,5211,5551,6081,7101,8111,81187394683120202500015,184
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 99 99 1579310320998,189,612.002,0741,5321,5061,4821,4711,5271,59159767965160665400013,290
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 40 10273028204434,701,621.2000000006,8206,4626,1936,7486,2206,34530374438,899
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- 110 110 191102113301179,615,138.253,0451,7581,7851,8341,8331,7971,96081979568600000016,312
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 121 119 2039800183013925,977,856.707,7885,2445,2384,7014,3764,3124,0202,4842,2632,08941035628000043,561
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี 167 167 2961542074018211,988,115.705,7672,4222,3312,5152,5152,5302,47772364958600000022,515
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 150 149 2601402160016113,217,725.004,5172,4722,5002,4532,5822,5492,5459971,06090820271200022,642
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายปรีชา นาคจำรูญ 201 197 3461902041021112,172,459.624,4542,3882,4092,5872,5992,6332,57777573869800000021,858
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) 58 57 193251029206536,422,641.7600000007,3186,8336,8265,8955,3635,37215612612038,009
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมเร็จ อุดแดง 199 192 341186201121999,316,981.083,2372,0411,9561,9771,9392,0062,13857853456900600016,981
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมัย ธนะศรี 148 147 257143112001549,794,170.403,6212,1311,9972,0032,0171,9671,93267360662800000017,575
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- 100 98 19695201001025,512,540.631,6281,1131,0781,1871,2081,2541,2393593383490000009,753
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายทินกร อินทะนาม 129 126 242122004001358,390,375.202,8691,8381,8041,8481,8191,8761,95063661363900000015,892
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 150 154 2261481032015410,846,828.483,0621,8631,9601,9972,2072,1082,12968869868623231200017,456
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 137 133 482129102011488,814,944.913,0971,7921,6741,7151,8121,8191,85781469368100000015,954
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 120 122 25511110100013512,603,464.753,9842,4662,4472,4472,4332,5862,62387782179925241000021,542
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 129 124 2341106080014711,995,188.693,6071,9981,9902,0141,9962,0072,1251,1581,10297900000018,976
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- 164 163 2631514053018012,522,361.474,7232,3022,2942,3362,3982,3942,2591,2461,1741,17877562100022,458
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 56 155161037206941,386,720.4200000008,2118,2198,1408,4908,0187,8745245049,049
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 146 144 2401352070014514,709,465.753,6262,1772,1962,2362,2942,2502,29195784885100000019,726
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 152 150 2551472010015410,253,861.013,1641,8041,8831,8271,8361,9931,8621,12398899228920816800018,137
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 190 190 4331773082019214,553,028.555,4662,8642,9743,0813,0883,0613,3491,4901,4391,27116101000028,119
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] - 39 37 84220015004523,430,094.6000000004,4084,1514,0684,2584,1703,994400025,089
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 121 114 264105206101327,632,014.801,7551,3771,4161,4951,5621,5371,65326928326400000011,611
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 112 112 229110101001166,034,470.801,8091,1011,1341,1701,1791,2121,25144547044680000010,225
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล 46 43 120162123105723,531,757.6300000004,7514,7054,8854,6994,6664,794220028,522
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายอุทัย กาญจนะ 135 132 200126203011338,608,170.902,9131,6411,5531,6111,6681,6041,69272973565800000014,804
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรูญ แสนวิจิตร 171 170 2461612070017610,210,046.152,9121,6251,6901,7241,8131,9141,8881,1241,2081,04093777700017,185
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 111 108 22996407011439,364,524.002,8741,7981,8051,9331,9442,0742,03137240135300000015,585
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 132 129 253123501001417,257,243.702,3431,2951,2771,3921,3951,4781,55054255754100000012,370
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] 95 94 1809200101964,449,808.601,5207927948438608799771871952200000007,267
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] 45 43 96110032004834,056,724.2200000006,1666,1596,0755,7025,3355,6431058811235,385
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 122 121 261116401001346,285,679.202,0651,2831,2741,3361,3151,3891,35731128226600000010,878
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 84 1527900410936,098,477.571,9441,1951,1201,1451,1931,1841,28346139732500000010,247
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 134 133 2201213090013911,801,690.214,2922,4512,4442,4232,4112,5612,51475166767500000021,189
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - 168 167 42715110131119112,216,199.103,9122,5052,4652,4252,4982,4942,58970069262700000020,907
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายอำนวย อภิชาติตรากูล 47 45 89230021105630,168,926.0000000005,6325,4625,5365,2374,8994,80800031,574
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 171 169 4021661020022010,656,382.403,7752,1932,2072,2592,3302,3602,42770478169540283200019,831
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย 78 83 1497810400994,994,787.201,7758907889269659669863964323920000008,516
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] 86 84 1768020200865,617,252.001,7731,0161,0291,0731,0491,0401,0222902942870000008,873
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] 128 126 77,6671171053014711,206,313.103,3501,8571,8481,8961,9711,9002,00864767857200000016,727
รวม 6,447 6,358 90,580 5,650 102 5 535 56 10 21737 782,226,995.65 152,379 93,437 92,907 93,550 93,870 94,868 95,674 95,933 95,541 90,324 57,136 53,964 53,797 445 344 309 1,164,478
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/12/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน