สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] นายวันชัย เกิดมีโภชน์ 205 204 40417340234023917,710,880.575,9933,5683,5593,6293,7153,7563,7681,1381,10297100000031,199
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 190 190 3921823131020514,361,900.694,9522,6562,6182,6812,6252,7202,7861,0081,00290000000023,948
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] 62 61 147280031208741,456,666.101760000008,3348,4457,8757,1176,7966,53240483345,396
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] 107 107 2191030031011311,447,107.023,2152,5122,3302,4262,3682,4182,48854052547700000019,299
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 163 158 29214310140014,92613,125,734.504,2252,7342,9292,7612,4942,5602,5211,0931,07196900000023,357
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นางสาวสายสวาท วิชัย 150 148 3461322095016220,332,882.905,3003,7903,6323,7183,7063,6913,7052,0392,1111,87048646332800034,839
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] -ว่าง- 146 144 41710070360116511,268,017.803,9162,1862,2282,1132,0922,1982,17385282585000000019,433
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายประจักษ์ สีหราช (รักษาการ) 59 58 134176033206133,347,773.306350000007,5819,0997,4487,4797,2147,41200046,868
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าง 88 86 28375109019711,996,945.802,2832,5122,6322,5112,5192,4522,37869472665500000019,362
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายรตนภูมิ โนสุ 139 144 4071391040015513,216,754.002,5182,6772,8262,6632,6562,6362,6821,0861,10898710111400021,874
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] -ว่าง- 153 155 48711950255116022,091,019.766,0014,8064,3864,1544,0204,0053,8162,1722,1221,847105546100037,549
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 98 97 18791302101068,770,246.882,2901,6631,7501,7931,7951,7761,83563165161739403300014,913
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 101 101 139101000001038,941,220.502,4531,5211,5551,6081,7101,8111,81187394683120202500015,184
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายแสวง ด้วงทรง 99 99 1579310320998,189,612.002,0741,5321,5061,4821,4711,5271,59159767965160665400013,290
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 42 10773030204737,602,583.2000000007,4427,1096,7807,6507,1107,07830374443,280
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- 110 110 191102113301179,615,138.253,0451,7581,7851,8341,8331,7971,96081979568600000016,312
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 121 119 2039800183013925,977,856.707,7885,2445,2384,7014,3764,3124,0202,4842,2632,08941035628000043,561
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี 167 167 2961542074018211,988,115.705,7672,4222,3312,5152,5152,5302,47772364958600000022,515
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 150 150 2631412160016213,293,815.004,5492,4972,5192,4712,6022,5692,5579971,06090820271200022,788
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] วินิจ กลิ่นเฟื่อง 201 199 3481922041021312,196,668.624,4692,3952,4152,5912,6052,6372,58377573869800000021,906
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] (ว่าง) 58 57 193251029206536,422,641.7600000007,3186,8336,8265,8955,3635,37215612612038,009
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายธีรทัศน์ ธนเศรษฐ์วรากิต 200 194 3471872021220110,114,481.083,5242,2632,1582,1822,1792,2512,34257853456900600018,586
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 148 147 257143112001549,794,170.403,6212,1311,9972,0032,0171,9671,93267360662800000017,575
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] -ว่าง- 100 98 19695201001025,512,540.631,6281,1131,0781,1871,2081,2541,2393593383490000009,753
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] 129 126 242122004001358,390,375.202,8691,8381,8041,8481,8191,8761,95063661363900000015,892
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 150 154 2261481032015410,846,828.483,0621,8631,9601,9972,2072,1082,12968869868623231200017,456
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 137 134 485129102021498,827,170.913,1001,7951,6761,7181,8141,8241,85981469368100000015,974
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ 121 123 25611210100013612,630,986.753,9862,4702,4572,4512,4372,6002,62887782179925241000021,585
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุพล จันต๊ะคาด (รก.) 129 125 2381116080014812,136,375.693,6512,0262,0192,0452,0322,0352,1571,1581,10297900000019,204
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] 164 163 2631514053018012,522,361.474,7232,3022,2942,3362,3982,3942,2591,2461,1741,17877562100022,458
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] นายสุชน วิเชียรสรรค์ (รักษาการ) 57 56 155161037206941,386,720.4200000008,2118,2198,1408,4908,0187,8745245049,049
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ (รก.) 146 144 2401352070014514,709,465.753,6262,1772,1962,2362,2942,2502,29195784885100000019,726
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 156 157 2651542010016110,807,713.013,3251,9562,0471,9952,0492,1632,0531,12398899228920816800019,356
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 190 190 4331773082019214,553,028.555,4662,8642,9743,0813,0883,0613,3491,4901,4391,27116101000028,119
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 39 37 84220015004523,430,094.6000000004,4084,1514,0684,2584,1703,994400025,089
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 121 115 266106206101337,666,044.801,7551,3811,4221,5031,5731,5481,66226928326400000011,660
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 128 127 247125101001326,208,085.801,8771,1421,1641,2161,2161,2541,30644547044680000010,544
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายมงคล หมวกพิกุล 46 45 126162124206126,543,827.6300000005,2195,2175,3855,1335,0865,254220031,316
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุภาพ กาวิ 135 132 200126203011338,608,170.902,9131,6411,5531,6111,6681,6041,69272973565800000014,804
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญชู จันทร์ดำ 172 171 2491622070017810,295,990.152,9491,6411,7071,7351,8341,9271,9001,1341,2151,04693777700017,335
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] 110 111 23899407011469,576,440.002,9211,8221,8291,9641,9742,0942,07239843038100000015,885
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 132 130 254124501001427,288,461.702,3491,2971,2791,4051,4041,4831,56154255754100000012,418
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] 95 95 1819300101974,465,686.601,5267947978468648829831871952200000007,294
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] นายพิทยา ไชยมงคล 45 43 96110032004834,056,724.2200000006,1666,1596,0755,7025,3355,6431058811235,385
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายวีระ สุขทอง 136 136 277129601001416,425,286.202,0991,2991,3061,3611,3491,4241,39232028527000000011,105
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 92 87 1558200410966,361,221.572,0191,2411,1571,1851,2431,2261,32449743435500000010,681
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 135 135 2261233090014111,860,555.214,3292,4702,4592,4392,4222,5752,53175166767500000021,318
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] - ว่าง - 168 167 42715110131119112,216,199.103,9122,5052,4652,4252,4982,4942,58970069262700000020,907
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายมรกต กลัดสอาด 47 45 89230021105630,168,926.0000000005,6325,4625,5365,2374,8994,80800031,574
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายธีระยุทธ ทาปุก 173 172 4071691020022310,692,285.403,7952,2062,2202,2662,3452,3762,44070478169540283200019,928
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายธรรมนูญ พิชัย 79 86 15481104001025,202,029.201,8379258229571,0039981,0144184534050000008,832
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] 86 84 1768020200865,617,252.001,7731,0161,0291,0731,0491,0401,0222902942870000008,873
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นาย มานพ ษมาวิมล 128 126 77,6671171053014711,206,313.103,3501,8571,8481,8961,9711,9002,00864767857200000016,727
รวม 6,503 6,451 90,734 5,734 104 5 540 57 11 21827 793,475,393.57 153,634 94,508 93,956 94,612 95,057 96,003 96,835 97,462 97,090 91,789 58,682 55,454 55,110 445 344 309 1,181,290
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน