สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กำแพงเพชร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพล จันต๊ะคาด 204 201 39617240223023617,358,264.575,8853,5083,4833,5873,6543,7053,7171,0801,04992300000030,591
2สพป.กำแพงเพชร เขต 2 [ดูรายโรง] นายนพพร มากคงแล้ว 186 185 3851773131020014,289,852.694,9362,6472,6042,6702,6142,7052,7621,0081,00290000000023,848
3สพม. เขต 41 [ดูรายโรง] นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 62 61 147280031208741,456,666.101760000008,3348,4457,8757,1176,7966,53240483345,396
4สพป.เชียงราย เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 105 99 206950031010511,115,922.023,1062,4362,2772,3662,3102,3582,42250850844300000018,734
5สพป.เชียงราย เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรัญ แจ้งมณี 166 156 28714110140014,92412,961,586.504,1672,6992,8962,7342,4682,5332,4921,0711,05995200000023,071
6สพป.เชียงราย เขต 3 [ดูรายโรง] นายกิตติชัย เมืองมา 149 144 3381292085015819,067,609.505,2953,6503,4863,5883,5603,5353,5411,7591,8571,61727628320800032,655
7สพป.เชียงราย เขต 4 [ดูรายโรง] นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 146 141 4089960350116011,068,031.203,7992,1122,1682,0382,0212,1262,08685282585000000018,877
8สพม. เขต 36 [ดูรายโรง] นายมนต์ชัย ปาณธูป 58 58 134176033206133,347,773.306350000007,5819,0997,4487,4797,2147,41200046,868
9สพป.เชียงใหม่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายเดช ศิรินาม 87 86 28375109019711,996,945.802,2832,5122,6322,5112,5192,4522,37869472665500000019,362
10สพป.เชียงใหม่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ 133 140 4011351040015112,735,694.002,4462,5812,7132,5632,5522,5252,5781,0751,09298410111400021,144
11สพป.เชียงใหม่ เขต 3 [ดูรายโรง] ดร.รตนภูมิ โนสุ 154 154 48511850255115922,078,545.765,9974,8044,3854,1524,0174,0023,8102,1722,1221,847105546100037,528
12สพป.เชียงใหม่ เขต 4 [ดูรายโรง] นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 91 89 1738330210988,589,703.562,2541,6101,7051,7381,7381,7311,77463165161739403300014,561
13สพป.เชียงใหม่ เขต 5 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 101 101 139101000001038,941,220.502,4531,5211,5551,6081,7101,8111,81187394683120202500015,184
14สพป.เชียงใหม่ เขต 6 [ดูรายโรง] นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 100 97 1539200320978,018,861.002,0181,5011,4721,4491,4431,5001,55558467563260665400013,009
15สพม. เขต 34 [ดูรายโรง] นายสิทธิชัย มูลเขียน 42 39 9973027204332,525,062.2000000006,4506,0735,8796,3685,8435,94530374436,669
16สพป.ตาก เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 110 108 187101113201159,420,758.252,9731,7311,7561,8111,8061,7571,92579477066400000015,987
17สพป.ตาก เขต 2 [ดูรายโรง] นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ) 121 119 2039800183013925,977,856.707,7885,2445,2384,7014,3764,3124,0202,4842,2632,08941035628000043,561
18สพป.นครสวรรค์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 165 165 2921522074018011,975,959.705,7662,4212,3262,5122,5102,5292,47472364958600000022,496
19สพป.นครสวรรค์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายทองสุข อยู่ศรี 147 145 2521362160015713,127,483.004,4812,4512,4722,4272,5592,5262,5329971,06090820271200022,472
20สพป.นครสวรรค์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายปรีชา นาคจำรูญ 198 194 3411872041020812,129,744.624,4442,3842,4012,5752,5892,6232,56077573869800000021,787
21สพม. เขต 42 [ดูรายโรง] นายบุญชอบ โตคำ 58 57 193251029206536,422,641.7600000007,3186,8336,8265,8955,3635,37215612612038,009
22สพป.น่าน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมเร็จ อุดแดง 194 191 340185201121989,314,369.083,2372,0411,9561,9771,9342,0062,13857853456900600016,976
23สพป.น่าน เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมัย ธนะศรี 148 147 257143112001549,794,170.403,6212,1311,9972,0032,0171,9671,93267360662800000017,575
24สพป.พะเยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายประถม เชื้อหมอ 85 98 19695201001025,512,540.631,6281,1131,0781,1871,2081,2541,2393593383490000009,753
25สพป.พะเยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายทินกร อินทะนาม 137 124 236121003001338,007,789.202,7621,7711,7151,7541,7481,7871,86158155856900000015,106
26สพป.พิจิตร เขต 1 [ดูรายโรง] นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 139 143 2101371032014310,699,414.483,0261,8331,9331,9622,1822,0632,08668869868623231200017,215
27สพป.พิจิตร เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 129 126 472122102011418,760,457.513,0871,7801,6661,7041,7981,8051,83881469368100000015,866
28สพป.พิษณุโลก เขต 1 [ดูรายโรง] นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 116 117 24610610100013012,447,827.753,9682,4292,4162,4182,4062,5582,58385280177425241000021,264
29สพป.พิษณุโลก เขต 2 [ดูรายโรง] นายบุญสม โพธิ์เงิน 127 122 2311086080014511,937,834.693,5921,9871,9802,0021,9861,9982,1101,1581,10297900000018,894
30สพป.พิษณุโลก เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิเชียร ทรงศรี 164 163 2631514053018012,522,361.474,7232,3022,2942,3362,3982,3942,2591,2461,1741,17877562100022,458
31สพม. เขต 39 [ดูรายโรง] นายสุชน วิเชียรสรรค์ 57 56 155161037206941,386,720.4200000008,2118,2198,1408,4908,0187,8745245049,049
32สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายอำนาจ บุญทรง 146 144 2401352070014514,709,465.753,6262,1772,1962,2362,2942,2502,29195784885100000019,726
33สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 131 125 209122201001299,708,734.013,0061,7251,7921,7091,7251,8431,7381,08294196026317413900017,097
34สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 [ดูรายโรง] นายดิเรก ต่ายเมือง 190 189 4311763082019114,476,700.555,4352,8542,9623,0653,0703,0413,3341,4761,4311,26616101000027,970
35สพม. เขต 40 [ดูรายโรง] นายประทาน หาดยาว 39 35 79200015004221,212,482.6000000003,8273,6003,6533,8733,7793,623400022,395
36สพป.แพร่ เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 120 113 262104206101317,543,151.801,7551,3771,4141,4951,5561,5351,64826928326400000011,596
37สพป.แพร่ เขต 2 [ดูรายโรง] นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 127 112 229110101001166,034,470.801,8091,1011,1341,1701,1791,2121,25144547044680000010,225
38สพม. เขต 37 [ดูรายโรง] นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 46 43 120162123105723,531,757.6300000004,7514,7054,8854,6994,6664,794220028,522
39สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 [ดูรายโรง] นายอุทัย กาญจนะ 134 132 200126203011338,608,170.902,9131,6411,5531,6111,6681,6041,69272973565800000014,804
40สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 [ดูรายโรง] นายจรูญ แสนวิจิตร 172 170 2461612070017610,210,046.152,9121,6251,6901,7241,8131,9141,8881,1241,2081,04093777700017,185
41สพป.ลำปาง เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 111 107 22895407011429,356,409.002,8741,7981,8051,9301,9432,0672,03137240135300000015,574
42สพป.ลำปาง เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิบูลย์ ทานุชิต 111 108 219102501001196,898,866.902,2221,2191,2141,3021,3021,3671,45754255754100000011,723
43สพป.ลำปาง เขต 3 [ดูรายโรง] นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ 73 69 1376700101733,908,630.001,3657017167477567588391771762050000006,440
44สพม. เขต 35 [ดูรายโรง] -ว่าง- 45 43 96110032004834,056,724.2200000006,1666,1596,0755,7025,3355,6431058811235,385
45สพป.ลำพูน เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 121 116 250111401001296,137,120.202,0111,2451,2331,3081,2861,3631,32729626725200000010,588
46สพป.ลำพูน เขต 2 [ดูรายโรง] นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 82 79 1437500310886,032,130.571,9121,1851,1061,1251,1811,1721,26246139732500000010,126
47สพป.สุโขทัย เขต 1 [ดูรายโรง] นายพยอม วงษ์พูล 120 118 1991072090012411,628,238.804,1762,4112,3952,3342,3622,4992,45375166767500000020,723
48สพป.สุโขทัย เขต 2 [ดูรายโรง] นายเปรม คำวัฒนา 168 167 42715110131119112,216,199.103,9122,5052,4652,4252,4982,4942,58970069262700000020,907
49สพม. เขต 38 [ดูรายโรง] นายอำนวย อภิชาติตรากูล 47 44 87230020105429,453,628.0000000005,4525,2805,3545,1374,8034,70800030,734
50สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 164 163 3951601020021410,625,145.403,7672,1862,2042,2482,3272,3482,41270478169540283200019,772
51สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายประสบสุข ดีอินทร์ 77 81 1457610400974,938,602.201,7568797739109529509643964323920000008,404
52สพป.อุทัยธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุชาติ กลัดสุข 85 83 1757920200855,602,765.001,7691,0151,0261,0711,0461,0341,0182902942870000008,850
53สพป.อุทัยธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสัญชัย พวงมาลี 128 126 77,6671171053014711,206,313.103,3501,8571,8481,8961,9711,9002,00864767857200000016,727
รวม 6,316 6,193 90,292 5,496 99 5 529 54 10 21569 773,085,421.03 151,116 92,700 92,130 92,679 93,052 93,913 94,685 94,537 94,167 89,153 56,245 53,066 52,897 445 344 309 1,151,438
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน