รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคเหนือ
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1  นายสุพล จันต๊ะคาด 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นายนพพร มากคงแก้ว 57,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,389.00
สพม. เขต 41  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงราย เขต 1  นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา 42,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,746.00
สพป.เชียงราย เขต 2  นายจรัญ แจ้งมณี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงราย เขต 3  นายกิตติชัย เมืองมา 16,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,502.00
สพป.เชียงราย เขต 4  นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 36  นายมนต์ชัย ปาณธูป 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นายเดช ศิรินาม 209,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 3  ดร.รตนภูมิ โนสุ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นายวิบูลย์ ทานุชิต 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นายสมพงศ์ พรมจันทร์ 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 34  นายสิทธิชัย มูลเขียน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
สพป.ตาก เขต 1  นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ตาก เขต 2  นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ) 22,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,183.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย 39,550.00 0.00 8,950.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 60,400.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นายทองสุข อยู่ศรี 84,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,567.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 3  นายปรีชา นาคจำรูญ 46,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,900.00
สพม. เขต 42  นายบุญชอบ โตคำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.น่าน เขต 1  นายสมเร็จ อุดแดง 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00
สพป.น่าน เขต 2  นายสมัย ธนะศรี 67,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,813.00
สพป.พะเยา เขต 1  นายประถม เชื้อหมอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พะเยา เขต 2  นายทินกร อินทะนาม 102,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,693.00
สพป.พิจิตร เขต 1  นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ 100,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,967.00
สพป.พิจิตร เขต 2  ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้ 145,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,156.00
สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 169,657.00 2,020.00 10,000.00 2,400.00 1,500.00 6,000.00 2,110.00 193,687.00
สพป.พิษณุโลก เขต 2  นายบุญสม โพธิ์เงิน 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00
สพป.พิษณุโลก เขต 3  นายวิเชียร ทรงศรี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,001.00 0.00 36,001.00
สพม. เขต 39  นายสุชน วิเชียรสรรค์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นายอำนาจ บุญทรง 112,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,831.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ 110,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,860.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นายดิเรก ต่ายเมือง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 40  นายประทาน หาดยาว 205,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,700.00
สพป.แพร่ เขต 1  นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 40,000.00
สพป.แพร่ เขต 2  นายกัมปนาท ศรีเชื้อ 1,874.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,874.00
สพม. เขต 37  นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 102,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,410.00
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายอุทัย กาญจนะ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นายจรูญ แสนวิจิตร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ลำปาง เขต 1  นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ลำปาง เขต 2  44,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,718.00
สพป.ลำปาง เขต 3  นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 35  -ว่าง- 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.ลำพูน เขต 1  นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ลำพูน เขต 2  นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข 56,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,697.00
สพป.สุโขทัย เขต 1  นายพยอม วงษ์พูล 30,000.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 32,280.00
สพป.สุโขทัย เขต 2  นายเปรม คำวัฒนา 30,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,370.00
สพม. เขต 38  นายอำนวย อภิชาติตรากูล 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 134,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,835.00
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นายอุดม สายโท 75,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,220.00
สพป.อุทัยธานี เขต 1  นายสุชาติ กลัดสุข 79,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,100.00
สพป.อุทัยธานี เขต 2  นายสัญชัย พวงมาลี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2,718,738.00 2,020.00 27,030.00 2,400.00 1,500.00 70,101.00 2,110.00 2,823,899.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน