รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคเหนือ
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กำแพงเพชร เขต 1  ดร.รมย์ พะโยม 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.กำแพงเพชร เขต 2  นายสมวุฒิ ศรีอำไพ 57,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57,389.00
สพม. เขต 41  นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงราย เขต 1  นายนพรัตน์ อู่ทอง 42,746.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,746.00
สพป.เชียงราย เขต 2  นายประถม เชื้อหมอ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงราย เขต 3  นางสาวสายสวาท วิชัย 16,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,502.00
สพป.เชียงราย เขต 4  -ว่าง- 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพม. เขต 36  นายคำจันทร์ รัตนอุปการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 1  นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ 209,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 209,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 2  นายรตนภูมิ โนสุ 60,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 3  -ว่าง- 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 4  นายเดช ศิรินาม 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 5  นายวิศวัสต์ ศิริปิยวโรดม 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพป.เชียงใหม่ เขต 6  นายแสวง ด้วงทรง 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00
สพม. เขต 34  นายสิทธิชัย มูลเขียน 80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,000.00
สพป.ตาก เขต 1  นายภูวนาท มูลเขียน 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ตาก เขต 2  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี 22,183.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22,183.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 1  นายเพชรรัตน์ นิ่มพันธุ์ 39,550.00 0.00 8,950.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 60,400.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 2  นายทองสุข อยู่ศรี 84,567.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 84,567.00
สพป.นครสวรรค์ เขต 3  วินิจ กลิ่นเฟื่อง 46,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46,900.00
สพม. เขต 42  (ว่าง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.น่าน เขต 1  นายชูเกียรติ ด่านธนะทรัพย์ 54,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,000.00
สพป.น่าน เขต 2  นายชัชชัย ทับทิมอ่อน 67,813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,813.00
สพป.พะเยา เขต 1  นายเอกชัย ผาบไชย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พะเยา เขต 2  102,693.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,693.00
สพป.พิจิตร เขต 1  นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี 100,967.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,967.00
สพป.พิจิตร เขต 2  นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม 145,156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 145,156.00
สพป.พิษณุโลก เขต 1  นายประพฤทธิ์ สุขใย 169,657.00 2,020.00 10,000.00 2,400.00 1,500.00 6,000.00 2,110.00 193,687.00
สพป.พิษณุโลก เขต 2  นายสุรินทร์ แก้วมณี 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 15,000.00 0.00 25,000.00
สพป.พิษณุโลก เขต 3  นายสุรินทร์ แก้วมณี 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,001.00 0.00 36,001.00
สพม. เขต 39  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  นายธวัช กงเติม 112,831.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 112,831.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2  นายนิคม เขียวฉ่ำ 110,860.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110,860.00
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3  นายดิเรก ต่ายเมือง 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 40  นายอำนาจ บุญทรง 205,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205,700.00
สพป.แพร่ เขต 1  นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 40,000.00
สพป.แพร่ เขต 2  นายสุรศักดิ์ ปาเฮ 1,874.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,874.00
สพม. เขต 37  นายมงคล หมวกพิกุล 102,410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,410.00
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  นายบุญชู จันดำ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  นายบุญชู จันทร์ดำ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ลำปาง เขต 1  นายสุทิน แก้วพนา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ลำปาง เขต 2  นายวิบูลย์ ทานุชิต 44,718.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44,718.00
สพป.ลำปาง เขต 3  นายบรรพ์ ใสแจ่ม 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพม. เขต 35  นายพิทยา ไชยมงคล 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.ลำพูน เขต 1  นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.ลำพูน เขต 2  นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์ 56,697.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,697.00
สพป.สุโขทัย เขต 1  นายพยอม วงษ์พูล 30,000.00 0.00 1,080.00 0.00 0.00 1,200.00 0.00 32,280.00
สพป.สุโขทัย เขต 2  - ว่าง - 30,370.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,370.00
สพม. เขต 38  นายมรกต กลัดสอาด 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105,000.00
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  นายอมรศักดิ์ ปิ่นทอง 134,835.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,835.00
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  นายธรรมนูญ พิชัย 75,220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 75,220.00
สพป.อุทัยธานี เขต 1  นายศักดา แสงทอง 79,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,100.00
สพป.อุทัยธานี เขต 2  นาย มานพ ษมาวิมล 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวม 2,778,738.00 2,020.00 27,030.00 2,400.00 1,500.00 70,101.00 2,110.00 2,883,899.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/04/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน