รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายเดช ศิรินาม431292413312111
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสิทธิโชค โรจนพิพัฒน์พงศ์4312924233112211
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3ดร.รตนภูมิ โนสุ43121124433112111
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 43121124433112211
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายวิบูลย์ ทานุชิต4412924433112211
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์44121224433112211
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์4212724133121
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข43121124433112211
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์43121024333112211
10ประถมศึกษาลำปาง 2นายวิบูลย์ ทานุชิต43121014233112211
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์41128242331211
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน44121224433112211
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายประสบสุข ดีอินทร์431212423212111
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์44121024233112111
15ประถมศึกษาแพร่ 2นายกัมปนาท ศรีเชื้อ4312924233112211
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง4112924331211
17ประถมศึกษาน่าน 2นายสมัย ธนะศรี42121024433112111
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ43121124433112211
19ประถมศึกษาพะเยา 2นายทินกร อินทะนาม44121224333112211
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา43121024333112211
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี43121024233112111
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายกิตติชัย เมืองมา4412101423312211
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์43121024433112211
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นายอุทัย กาญจนะ42121014233112211
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายจรูญ แสนวิจิตร4112424133121
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย43121024233112211
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายทองสุข อยู่ศรี4312924133112111
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายปรีชา นาคจำรูญ4312824131121
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข41129242331211
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 2นายสัญชัย พวงมาลี44121024133112211
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด43121024233112211
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2นายนพพร มากคงแล้ว4312102433112211
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล43121224433112211
34ประถมศึกษาตาก 2นายประวัตร์ พันธ์กอง (รักษาการ)44121024233112211
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล44121024433112211
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา421282433311211
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี44121024433112211
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน43121024333112211
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี4212924333112211
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายสกลภัทร เขียวฉ่ำ4312102443312211
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้43121024433112211
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง4312102423311211
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์43121024233112211
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3นายดิเรก ต่ายเมือง43121024433112211
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน431281433111221
46มัธยมศึกษา 35-ว่าง-431291443111221
47มัธยมศึกษา 37นายทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ 43127143311221
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป431281433111221
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ41243111211
50มัธยมศึกษา 41นายสมวุฒิ ศรีอำไพ431281423111221
51มัธยมศึกษา 38นายอำนวย อภิชาติตรากูล431254331121
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 4123142311211
53มัธยมศึกษา 40นายประทาน หาดยาว43127413111221
รวม 212 150 0 636 475 91 212 135 0 159 136 0 53 42 0 106 83 0 53 37 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน