รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ4312124443311122111
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ4312103443311122111
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย4312123443311122111
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 4312113443311122111
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง441293443311122111
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์4412123443311122111
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์4412103443311122111
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น4312113443311122111
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์4312103443311122111
10ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ4312103443311122111
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์431293443311121111
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน4412123443311122111
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ4312103443311122111
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์4412103443311122111
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร431293433311122111
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง4312102443311122111
17ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์4312103443311122111
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ4312113443311122111
19ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-4412123443311122111
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา4312103443311122111
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี4312103443311122111
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)4412102443311122111
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์4312103443311122111
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ4312101433311122111
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง431293443311122111
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย4312103443311122111
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี4312103433311122111
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน4312934331112211
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข4312103443311122111
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 24312103443311122111
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด4312103443311122111
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.4312103423311122111
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล4412123443311122111
34ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์4412103443311122111
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล4412103443311122111
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา4312103443311122111
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี4412103443311122111
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน4312103433311122111
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี4312103443311122111
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช431210344331122111
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้4312103443311122111
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง4312103443311122111
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์4312103443311122111
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง4312103443311122111
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน4312824431111221
46มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช4312824431111221
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว4312824431111221
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป4312824431111221
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ4312824431111221
50มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล4312924431111221
51มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม431281433111221
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 4312824431111221
53มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา4312824431111221
รวม 212 170 0 636 523 146 212 204 0 159 138 52 53 52 0 106 105 0 53 43 44
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน