รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษาเชียงใหม่ 1นายรตนภูมิ โนสุ111111111111111111111111111111111111
2ประถมศึกษาเชียงใหม่ 2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ111111111111111111111111111111111
3ประถมศึกษาเชียงใหม่ 3นางกัลยา มาลัย1111111111111111111111111111
4ประถมศึกษาเชียงใหม่ 4นายกิตติภัช กนกธาดาสกุล 111111111111111111111111111111111
5ประถมศึกษาเชียงใหม่ 5นายพัฒนพงศ์ พวงทอง1111111111111111111111111111111111
6ประถมศึกษาเชียงใหม่ 6นายสมพงศ์ พรมจันทร์11111111111111111111111111111111111
7ประถมศึกษาลำพูน 1นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์111111111111111111111111111111111111
8ประถมศึกษาลำพูน 2นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น1111111111111111111111111111111111
9ประถมศึกษาลำปาง 1นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์1111111111111111111111111111111
10ประถมศึกษาลำปาง 2นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ1111111111111111111111111111111111
11ประถมศึกษาลำปาง 3นายฉลองศักดิ์ จัตุรัสพันธ์1111111111111111111111111111
12ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 1นายชัชชัย ทับทิมอ่อน111111111111111111111111111111111111
13ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 2นายสมพงษ์ พรมใจ1111111111111111111111111111111111
14ประถมศึกษาแพร่ 1นายกิตติพงศ์ ราชสิกข์11111111111111111111111111111
15ประถมศึกษาแพร่ 2ดร.สุเทพ ปาลสาร11111111111111111111111111111
16ประถมศึกษาน่าน 1นายสมเร็จ อุดแดง1111111111111111111111111111111111
17ประถมศึกษาน่าน 2นายประสิทธิ์ ไชยวงษ์1111111111111111111111111111111111
18ประถมศึกษาพะเยา 1นายประถม เชื้อหมอ11111111111111111111111111111111111
19ประถมศึกษาพะเยา 2-ว่าง-111111111111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาเชียงราย 1นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา1111111111111111111111111111111111
21ประถมศึกษาเชียงราย 2นายจรัญ แจ้งมณี111111111111111111111111111111111
22ประถมศึกษาเชียงราย 3นายวิเศษ เชยกระรินทร์ (รักษาการ)1111111111111111111111111111
23ประถมศึกษาเชียงราย 4นายเทอดชาติ ชัยพงษ์1111111111111111111111111111111111
24ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 1นางพุฒชาด จันทร์ดำ1111111111111111111111111
25ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 2นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง1111111111111111111111
26ประถมศึกษานครสวรรค์ 1นายสมบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย1111111111111111111111111111111
27ประถมศึกษานครสวรรค์ 2นายสัญชัย พวงมาลี111111111111111111111111111111111
28ประถมศึกษานครสวรรค์ 3นายนฤทธิ์ คงนาน111111111111111111111111111
29ประถมศึกษาอุทัยธานี 1นายสุชาติ กลัดสุข1111111111111111111111111111111
30ประถมศึกษาอุทัยธานี 21111111111111111111111111111111111
31ประถมศึกษากำแพงเพชร 1นายสุพล จันต๊ะคาด111111111111111111111111111111111
32ประถมศึกษากำแพงเพชร 2รก.111111111111111111111111
33ประถมศึกษาตาก 1นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล111111111111111111111111
34ประถมศึกษาตาก 2นายปิลัทธ์ อุดมวงษ์111111111111111111111111111111111
35ประถมศึกษาสุโขทัย 1นายพยอม วงษ์พูล11111111111111111111111111111111111
36ประถมศึกษาสุโขทัย 2นายเปรม คำวัฒนา11111111111111111111111
37ประถมศึกษาพิษณุโลก 1นายพงษ์ชัย ไทยวรรณศรี1111111111111111111111111111111111
38ประถมศึกษาพิษณุโลก 2นายบุญสม โพธิ์เงิน111111111111111111111111111
39ประถมศึกษาพิษณุโลก 3นายวิเชียร ทรงศรี111111111111111111111111
40ประถมศึกษาพิจิตร 1นายพิษณุ เส็งพานิช1111111111111111111111111111111111
41ประถมศึกษาพิจิตร 2ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกให้11111111111111111111111
42ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 1นายอำนาจ บุญทรง1111111111111111111111111111111111
43ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 2นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์111111111111111111111111111111111
44ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 3ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง1111111111111111111111111111111111
45มัธยมศึกษา 34นายสิทธิชัย มูลเขียน1111111111111111111111111111111
46มัธยมศึกษา 35นายประจักษ์ สีหราช1111111111111111111111111111111
47มัธยมศึกษา 37ดร.ปัญญา หาแก้ว1111111111111111111111111111111
48มัธยมศึกษา 36นายมนต์ชัย ปาณธูป1111111111111111111111
49มัธยมศึกษา 42นายบุญชอบ โตคำ11111111111111111111111111
50มัธยมศึกษา 41นายอำนวย อภิชาติตรากูล111111111111111111111111111111
51มัธยมศึกษา 38นายสุดเขต สวยสม111111111111111111111111111
52มัธยมศึกษา 39นายสุชน วิเชียรสรรค์ 1111111111111111111111111
53มัธยมศึกษา 40นายประสิทธิ์ อินวรรณา1111111111111111111111
รวม 53 0 0 53 0 0 53 41 0 53 0 0 53 37 0 53 0 0 53 40 0 53 0 0 53 48 0 53 0 0 53 36 0 53 0 0 53 34 0 53 0 0 53 45 0 53 0 0 53 32 0 53 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (22/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน