เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางวาสนา ภูผาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895590326
2.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางดาวนภา น่วมเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0-5311-2333 ต่อ 282
3.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางฌาณิศา เม่นแต้มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0843784540
4.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวปวีณา ยอดชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0903194847
5.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวสุมาลี สมติ๊บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0869233287
6.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นายเสกสรรค์ คำทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0636359053
7.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสาวพิสมัย อะโนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0800314622
8.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสุพรรณี ทองคำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0863876940
9.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819600282
10.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางทัศยา สว่างไสวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
11.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0867285962
12.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางสุนทรี สุวรรณภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817838330
13.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5นางสาวปริน ปันทนันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-3514955
14.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวพิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0939519264
15.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895522260
16.มัธยมศึกษา เขต 34นางจีรฉัตร ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน090 8911491
17.มัธยมศึกษา เขต 34นางฐิติพร ไขแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089 3988716
18.มัธยมศึกษา เขต 34นางสาวเณติมา สิทธิสงครามผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9504865
19.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
20.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0870660981
21.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางภัสพร จันทร์ผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
22.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวอำไพ บุญสูงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
23.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
24.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
25.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางสาวชญานันท์ ไชยสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
26.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1นางสุภาณี ฟังอารมณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0894326722
27.มัธยมศึกษา เขต 35นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818814895
28.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นางวัชรา คำภู่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818550815
29.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
30.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางพรจิรา ใจชั้นกลางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0979242137
31.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1นางบุษยา ใจบุญทาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9525269
32.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0931362929
33.มัธยมศึกษา เขต 37นางจิราพร สิริจันทรพิมลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897569260
34.มัธยมศึกษา เขต 37นายพีรพงศ์ ประดับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0866705542
35.มัธยมศึกษา เขต 37นายธวัชชัย เจริญคิดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0815687079
36.ประถมศึกษาน่าน เขต 1นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054-771328
37.ประถมศึกษาน่าน เขต 2นางอังคิณี ไชยศิลป์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-1915292
38.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นางนันทภัค จันทร์สาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054887204 ต่อ 111
39.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นายสงัด ปินตานาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ054887207
40.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
41.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางสุนีย์ สามคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-9246109
42.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางจิราพร มงคลคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-1170550
43.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางชวนพิศ สักแกแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา086-9229273
44.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นายสมชาติ เทพวงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899607683
45.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นางพิมพ์รดา ธิป้อผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8847790
46.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางผ่องศรี อัครพงศ์พิสิฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
47.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางจุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
48.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
49.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางสาวลภัสรดา ถาริยะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 3040432
50.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางฉัตรฎา อำนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0861949247
51.มัธยมศึกษา เขต 36นายวรวิทย์ ขาวฟองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882515992
52.มัธยมศึกษา เขต 36นางสาวอรัญญา แยงเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-6911-1400
53.มัธยมศึกษา เขต 36นางศศิวิมล วิกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1594-3862
54.มัธยมศึกษา เขต 36นายวริทธิ์พล บุญวงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0991899495
55.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0635269266
56.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869219057
57.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0954659358
58.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นายภีมม์เนศ คงคาใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0831965228
59.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นางสาวกนกอร ติ๊บหลานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953308515
60.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นางกฤษณา อ่อนอิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0832187085
61.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นางพิมลวรรณ เงินบำรุงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-19621594
62.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2นางยุภา พวงทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-4456676
63.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2นายนฤพน สดสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0982595194
64.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
65.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
66.มัธยมศึกษา เขต 42นางสาวอรทัย นาคดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
67.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางอรัญญา จิวะชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817058208
68.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
69.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางสาวกิติญาภรณ์ วันดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
70.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882826972
71.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นายยุทธนา หงษ์ยนต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-2842829
72.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นางสาวประภัสรา ธาราศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0805100777
73.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
74.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวศิวาพร ค่ำยังผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0944581461
75.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นายศิริชัย มิ่งแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0956300181
76.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวปราณี ไชยผุยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ088-2863593
77.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวสมใจ เหมบุตรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา087-5742547
78.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นายปรีชา ทะวะวงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0812846708
79.มัธยมศึกษา เขต 41นางกิตติยา จันทร์น้อยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0850505199
80.มัธยมศึกษา เขต 41นางสาวนิภาภัทร บุญน่วมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0891921696
81.ประถมศึกษาตาก เขต 1นางสาวบุษยมาส ยมเกิดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน064-1461848
82.ประถมศึกษาตาก เขต 2นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-8571140
83.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นางเสาวลพ เดาวเรสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-612138 / 08-3960-2753
84.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางวนิดา อิ่มพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0909565144
85.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางพจมาน หาญกล้าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0881597959
86.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางสาวรจนา จิระเดชประไพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0810467960
87.มัธยมศึกษา เขต 38นางรัชนีกร งามนิกุลชลินผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0872085131
88.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885461228
89.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0948307143
90.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวกมลศรี ยี่สุ่นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0833886779
91.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1นางทิพวรรณ โชคไพศาลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-777-8745
92.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1นางสาวภัค บริรักษ์สัทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-931-5525
93.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2นางสุมาลี ยอดยิ่งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0856826529
94.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3นางนาฎนภา สีดาดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-361113,089-6414177
95.มัธยมศึกษา เขต 39นางปาริตา ศรีวิชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคล0629193656
96.มัธยมศึกษา เขต 39นายจ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0895632358
97.มัธยมศึกษา เขต 39นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0901475849
98.มัธยมศึกษา เขต 39นายพรรณชัย ใบศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0634615365
99.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาววัชรี บุญโสภาผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
100.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางพัชรินทร์ เครือปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819538914
101.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางสาวปราณี อินตะมะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0838727769
102.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นายเชาว์ มัชฌิมาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0839531443
103.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-5361519
104.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางนิลยา ทองศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9629113
105.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางวัชรินทร์ ชัยนอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ086-5911079
106.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางณัฐนันท์ คงเพ็งผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0946308827
107.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางวิลาวัณย์ พูลทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0873143009
108.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
109.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางคนึง คุ้มตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0812805142
110.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวปวงอร เบ้าสินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0878495914
111.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ056-731256 / 0801674356
112.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
113.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวนิศานาถ ศิริลาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0898566483
114.มัธยมศึกษา เขต 40นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056029656
115.มัธยมศึกษา เขต 40นางสาวนฤมล รักษาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0844903491