เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางวาสนา ภูผาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895590326
2.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางดาวนภา น่วมเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0-5311-2333 ต่อ 282
3.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางฌาณิศา เม่นแต้มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0843784540
4.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวปวีณา ยอดชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0903194847
5.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวสุมาลี สมติ๊บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0869233287
6.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นายเสกสรรค์ คำทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0636359053
7.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสาวพิสมัย อะโนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0800314622
8.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสุพรรณี ทองคำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0863876940
9.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819600282
10.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางทัศยา สว่างไสวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
11.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0867285962
12.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางสุนทรี สุวรรณภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817838330
13.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5นางสาวปริน ปันทนันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-3514955
14.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวพิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0939519264
15.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895522260
16.มัธยมศึกษา เขต 34นางจีรฉัตร ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน090 8911491
17.มัธยมศึกษา เขต 34นางฐิติพร ไขแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089 3988716
18.มัธยมศึกษา เขต 34นางสาวเณติมา สิทธิสงครามผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9504865
19.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
20.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นายพีระณัฏฐ์ สังข์สอนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0870660981
21.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางภัสพร จันทร์ผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
22.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวอำไพ บุญสูงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
23.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางประทุมพร หมัดสมันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
24.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางชลธิชา วงศ์ฝั้นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
25.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางสาวชญานันท์ ไชยสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
26.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1นางสุภาณี ฟังอารมณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0894326722
27.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2นางสุปราณี อินต๊ะวงค์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0-5428-2000, 08-9854-3715
28.ประถมศึกษาลำปาง เขต 2นางภิรญา ธีระวุฒิพรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0 5428 2000
29.มัธยมศึกษา เขต 35นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818814895
30.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นางวัชรา คำภู่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818550815
31.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
32.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางพรจิรา ใจชั้นกลางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0979242137
33.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1นางบุษยา ใจบุญทาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9525269
34.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0931362929
35.มัธยมศึกษา เขต 37นางจิราพร สิริจันทรพิมลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897569260
36.มัธยมศึกษา เขต 37นายพีรพงศ์ ประดับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0866705542
37.มัธยมศึกษา เขต 37นายธวัชชัย เจริญคิดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0815687079
38.ประถมศึกษาน่าน เขต 1นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054-771328
39.ประถมศึกษาน่าน เขต 2นางอังคิณี ไชยศิลป์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-1915292
40.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นางนันทภัค จันทร์สาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054887204 ต่อ 111
41.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นายสงัด ปินตานาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ054887207
42.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
43.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางสุนีย์ สามคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-9246109
44.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางจิราพร มงคลคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-1170550
45.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางชวนพิศ สักแกแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา086-9229273
46.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นายสมชาติ เทพวงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899607683
47.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2นางพิมพ์รดา ธิป้อผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8847790
48.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางผ่องศรี อัครพงศ์พิสิฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
49.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางจุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
50.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
51.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางสาวลภัสรดา ถาริยะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 3040432
52.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางฉัตรฎา อำนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0861949247
53.มัธยมศึกษา เขต 36นายวรวิทย์ ขาวฟองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882515992
54.มัธยมศึกษา เขต 36นางสาวอรัญญา แยงเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-6911-1400
55.มัธยมศึกษา เขต 36นางศศิวิมล วิกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1594-3862
56.มัธยมศึกษา เขต 36นายวริทธิ์พล บุญวงค์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0991899495
57.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0635269266
58.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869219057
59.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นายอดิศักดิ์ อรุณสุวรรณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0954659358
60.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นายภีมม์เนศ คงคาใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0831965228
61.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นางสาวกนกอร ติ๊บหลานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953308515
62.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นางกฤษณา อ่อนอิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0832187085
63.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นางพิมลวรรณ เงินบำรุงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-19621594
64.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2นางยุภา พวงทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-4456676
65.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2นายนฤพน สดสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0982595194
66.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3นางเนตรดาว มาสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
67.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3นางวาสนา นุ่มนาคผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
68.มัธยมศึกษา เขต 42นางสาวอรทัย นาคดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
69.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางอรัญญา จิวะชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
70.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
71.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางศิริเพ็ญ สุปันนุชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
72.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882826972
73.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นายยุทธนา หงษ์ยนต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-2842829
74.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นางสาวประภัสรา ธาราศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0805100777
75.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0616842646
76.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นายศิริชัย มิ่งแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0956300181
77.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวปราณี ไชยผุยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ088-2863593
78.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวสมใจ เหมบุตรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา087-5742547
79.มัธยมศึกษา เขต 41นางกิตติยา จันทร์น้อยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0850505199
80.มัธยมศึกษา เขต 41นางสาวนิภาภัทร บุญน่วมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0891921696
81.ประถมศึกษาตาก เขต 1ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
82.ประถมศึกษาตาก เขต 2นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-8571140
83.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นางเสาวลพ เดาวเรสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-612138 / 08-3960-2753
84.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางวนิดา อิ่มพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0909565144
85.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางพจมาน หาญกล้าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0881597959
86.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางสาวรจนา จิระเดชประไพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0810467960
87.มัธยมศึกษา เขต 38นางรัชนีกร งามนิกุลชลินผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0872085131
88.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885461228
89.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0948307143
90.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวกมลศรี ยี่สุ่นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0833886779
91.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1นางทิพวรรณ โชคไพศาลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-777-8745
92.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1นางสาวภัค บริรักษ์สัทธาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-931-5525
93.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2นางสุมาลี ยอดยิ่งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0856826529
94.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3นางนาฎนภา สีดาดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-361113,089-6414177
95.มัธยมศึกษา เขต 39นางปาริตา ศรีวิชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0629193656
96.มัธยมศึกษา เขต 39นายจ.ส.ต.จิรกร บุญศรีภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0895632358
97.มัธยมศึกษา เขต 39นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0901475849
98.มัธยมศึกษา เขต 39นายพรรณชัย ใบศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0634615365
99.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นางสาววัชรี บุญโสภาผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา056990381-7 ต่อ 503
100.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางพัชรินทร์ เครือปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819538914
101.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางสาวปราณี อินตะมะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0838727769
102.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นายเชาว์ มัชฌิมาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0839531443
103.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-5361519
104.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางนิลยา ทองศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9629113
105.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางวัชรินทร์ ชัยนอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ086-5911079
106.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางณัฐนันท์ คงเพ็งผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0946308827
107.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางวิลาวัณย์ พูลทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0873143009
108.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
109.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางคนึง คุ้มตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0812805142
110.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวปวงอร เบ้าสินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0878495914
111.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ056-731256 / 0801674356
112.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาววิจินต์ ตั้งวงศ์ถาวรกิจผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0836019019
113.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวนิศานาถ ศิริลาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0898566483
114.มัธยมศึกษา เขต 40นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056029656
115.มัธยมศึกษา เขต 40นางสาวนฤมล รักษาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0844903491