เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคเหนือ ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางวาสนา ภูผาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895590326
2.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1นางดาวนภา น่วมเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0-5311-2333 ต่อ 282
3.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางฌาณิศา เม่นแต้มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0843784540
4.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวปวีณา ยอดชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0903194847
5.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2นางสาวสุมาลี สมติ๊บผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0869233287
6.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นายเสกสรรค์ คำทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0636359053
7.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสาวพิสมัย อะโนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0800314622
8.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3นางสุพรรณี ทองคำผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0810236811
9.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางทัศยา สว่างไสวผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
10.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นางวิไลวรรณ สองเมืองแก่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819600282
11.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีตรวจสอบภายใน0867285962
12.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5นางสาวปริน ปันทนันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน092-3514955
13.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวพิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0939519264
14.ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6นางสาวสิริลักษณ์ ศรีมณีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895522260
15.มัธยมศึกษา เขต 34นางจีรฉัตร ศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน090 8911491
16.มัธยมศึกษา เขต 34นางฐิติพร ไขแสงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089 3988716
17.มัธยมศึกษา เขต 34นางสาวเณติมา สิทธิสงครามผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา081-9504865
18.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวเกสรีพรรณ ใจคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
19.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางภัสพร จันทร์ผงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
20.ประถมศึกษาลำพูน เขต 1นางสาวอำไพ บุญสูงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-003611-14 ต่อ 135,136
21.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางประทุมพร หมัดสมันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
22.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางชลธิชา วงศ์ฝั้นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
23.ประถมศึกษาลำพูน เขต 2นางสาวชญานันท์ ไชยสิทธิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน053-591353 ต่อ 121
24.ประถมศึกษาลำปาง เขต 1นางสุภาณี ฟังอารมณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0894326722
25.มัธยมศึกษา เขต 35นางณัฐกิตติ์ วงค์น้ำโจ้ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054-350789 ต่อ 106
26.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1นางวัชรา คำภู่ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818550815
27.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางอาภาพรรณ พิริยาพิทักษ์ภรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
28.ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2นางพรจิรา ใจชั้นกลางผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0979242137
29.ประถมศึกษาแพร่ เขต 1นางบุษยา ใจบุญทาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-9525269
30.ประถมศึกษาแพร่ เขต 2นางสาวอุษณีย์ บุญเรืองนามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0931362929
31.มัธยมศึกษา เขต 37นางจิราพร สิริจันทรพิมลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897569260
32.มัธยมศึกษา เขต 37นายธวัชชัย เจริญคิดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0815687079
33.มัธยมศึกษา เขต 37นายพีรพงศ์ ประดับผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0866705542
34.ประถมศึกษาน่าน เขต 1นางจงลักษณ์ เจริญธีรวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054-771328
35.ประถมศึกษาน่าน เขต 2นางอังคิณี ไชยศิลป์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087-1915292
36.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นางนันทภัค จันทร์สาห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054887204 ต่อ 111
37.ประถมศึกษาพะเยา เขต 1นายสงัด ปินตานาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ054887207
38.ประถมศึกษาพะเยา เขต 2นางคนึงหา วงษ์มีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน054-079867-9 , 084-3662933
39.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางสุนีย์ สามคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-9246109
40.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางจิราพร มงคลคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-1170550
41.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 1นางชวนพิศ สักแกแก้วผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา086-9229273
42.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางผ่องศรี อัครพงศ์พิสิฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
43.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางจุรีรัตน์ จินตนาสิทธิคุณผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
44.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 3นางสาวบัณฑิตา พรมวงศ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
45.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางสาวลภัสรดา ถาริยะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน087 3040432
46.ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4นางโสภิตา ทิพยมณฑลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0856245156
47.มัธยมศึกษา เขต 36นายวรวิทย์ ขาวฟองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882515992
48.มัธยมศึกษา เขต 36นางสาวอรัญญา แยงเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา08-6911-1400
49.มัธยมศึกษา เขต 36นางศศิวิมล วิกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1594-3862
50.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางปวีย์ธิดา เฉลิมภูมิพัฒน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0635269266
51.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1นางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธางกูรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869219057
52.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นายภีมม์เนศ คงคาใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน096-5700525
53.ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2นางสาวกนกอร ติ๊บหลานผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0953308515
54.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1นางกฤษณา อ่อนอิ่มผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0832187085
55.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2นางยุภา พวงทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-4456676
56.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3นางเนตรดาว มาสีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
57.ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3นางวาสนา นุ่มนาคผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
58.มัธยมศึกษา เขต 42นางสาวอรทัย นาคดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
59.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางอรัญญา จิวะชาติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าพนักงานธุรการ
60.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางจิราภรณ์ อารมณ์ศิลป์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
61.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1นางศิริเพ็ญ สุปันนุชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
62.ประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2นางสาวปาลจุรี ชุติพรภักดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882826972
63.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นายยุทธนา หงษ์ยนต์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-2842829
64.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1นางสาวประภัสรา ธาราศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0805100777
65.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0616842646
66.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นางสาวสมใจ เหมบุตรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร
67.ประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2นายศิริชัย มิ่งแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0800296882
68.ประถมศึกษาตาก เขต 1นางปิยมาศ สายโลหิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
69.ประถมศึกษาตาก เขต 2นางนิธินันท์ รัฐจิตติพงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-8571140
70.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1นางเสาวลพ เดาวเรสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-612138 ต่อ 116
71.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางวนิดา อิ่มพันธ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0909565144
72.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางพจมาน หาญกล้าผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0881597959
73.ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2นางสาวรจนา จิระเดชประไพผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0810467960
74.มัธยมศึกษา เขต 38นางรัชนีกร งามนิกุลชลินผู้ดูแลหลักระบบอีมีพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0872085131
75.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวภุมรินทร์ ยาเภาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0948307143
76.มัธยมศึกษา เขต 38นางสาวอุษณีย์ ยิ่งสกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0885461228
77.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1นางนันทวัน กุลสุนทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-936-7111
78.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2นางสุมาลี ยอดยิ่งผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0856826529
79.ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3นางนาฎนภา สีดาดีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน055-361113,089-6414177
80.มัธยมศึกษา เขต 39นางปาริตา ศรีวิชาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0629193656
81.มัธยมศึกษา เขต 39นายอิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรืองไลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0901475849
82.มัธยมศึกษา เขต 39นายจ.ส.ท.จิรกร บุญศรีภูมิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0895632358
83.มัธยมศึกษา เขต 39นายพรรณชัย ใบศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0634615365
84.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางสาวปราณี อินตะมะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0838727769
85.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นางพัชรินทร์ เครือปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819538914
86.ประถมศึกษาพิจิตร เขต 2นายเชาว์ มัชฌิมาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0839531443
87.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางวัชรินทร์ ชัยนอกผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ086-5911079
88.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางพับพึง ขวัญเขมสรณ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0855361519
89.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1นางนิลยา ทองศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-9629113
90.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางณัฐนันท์ คงเพ็งผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0946308827
91.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางวิลาวัณย์ พูลทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0873143009
92.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2นางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
93.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นายสารัช ดีวันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0860364124
94.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวปวงอร เบ้าสินผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน056-731256 / 0878495914
95.ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3นางสาวพัชรินทร์ วาวงศ์มูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ056-731256 / 0801674356
96.มัธยมศึกษา เขต 40นางทิวาภรณ์ ทองจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน056029656
97.มัธยมศึกษา เขต 40นางสาวนฤมล รักษาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0844903491